บุคลากร

 
tanoo@esdc.go.th
 

นายธนู ฤทธิกุล
หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอปักธงชัย
tanoo@esdc.go.th
 
 


นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอเสิงสาง
party@esdc.go.th
  


นายบัณฑิต  ปันเต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอวังน้ำเขียว
bandith@esdc.go.th
 
 


นางชนิกานต์  โสภาพิศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอครบุรี
katoon@esdc.go.th
 
 นายชยพัทธ์  ธรรมสถิตไพศาล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอครบุรี
chayapat@esdc.go.th

นางสาวสุปรีดา  สถิตธรรมรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอปักธงชัย
supreeda@esdc.go.th                                


นางกานปวรีย์  ศรีศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอปักธงชัย
kansrisak@esdc.go.th
  


นางสาวเพชรัตน์  ศรีไทย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอครบุรี
petsrithai@esdc.go.th
 
 


นางพัชราภรณ์  พินิจพงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอครบุรี
pachpang@esdc.go.th

 
 


นางพัชรนัทธ์  หาสินทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอเสิงสาง
chomponak@esdc.go.th


 
 


นางสาววาสนา  เชื่อลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอวังน้ำเขียว
wassanalee@esdc.go.th
 
 
 


นางฐิตารีย์  จุฑางกูร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอปักธงชัย
thitaree@esdc.go.th
 
 


นายศิริวัฒน์  มาลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอวังน้ำเขียว
siriwat@esdc.go.th
 
 


นางกฤชภร  แก้วประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอปักธงชัย
kritchaporn@esdc.go.th

 
 

นางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอครบุรี
angkorr@esdc.go.th

 
 


นางสาวจุฬาพัฒน์  มณีสุวรรณ์
ศึกษานิเทศก์
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอเสิงสาง
sujimanut@esdc.go.th
  

Comments