บุคลากร


 


นางสาวเพชรัตน์  ศรีไทย
หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอเสิงสาง
petsrithai@esdc.go.th
 

 นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอเสิงสาง
party@esdc.go.th
 
 


นางพัชราภรณ์  พินิจพงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอครบุรี
pachpang@esdc.go.th
 

 


นางชนิกานต์  โสภาพิศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอครบุรี
katoon@esdc.go.th
 
นางสาวสุปรีดา  สถิตธรรมรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอปักธงชัย
supreeda@esdc.go.th                                
นางฐิตารีย์  จุฑางกูร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอปักธงชัย
thitaree@esdc.go.th
  นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอครบุรี
phonthaweekhun@esdc.go.th
 
 


นางปาริชาติ  สมบูรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอวังน้ำเขียว
parichat1519@esdc.go.th

 
 


นางสาวสรารัตน์ ฉลองกลาง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอครบุรี
sararatcha2519@esdc.go.th

 
 


นางสาวณัฐฐินันท์  โอกระโทก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอปักธงชัย
natthinan@esdc.go.th
 

 
 


นางพิมพ์ณภา  พงษ์ธนณัชศุภดา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอปักธงชัย
pimnapa@esdc.go.th
 

 นายเฉลิมรัฐ  วงศ์วัฒนะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอวังน้ำเขียว
toto@esdc.go.th
 

 


นางสาวพชร  ยังให้ผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดูแลโรงเรียนในสังกัด อำเภอเสิงสาง
@esdc.go.th
  

Comments