ก.ต.ป.น.

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประธานกรรมการ
นางสาวเศรษฐิยา  เปรื่องพิชญาธร
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
นายบุญเพิ่ม  จำปาโพธิ์
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นางลภาภัทร พลสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย
นายจารึก  ธนารักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางจิตรลดา  ซิวดอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผลนายนุศิษย์  พรชีวโชติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
นายปัญญา  เจริญพจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมนายธนู  ฤทธิกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม แลประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
Comments