ก.ต.ป.น.

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3นายเผด็จศึก  โชติกลาง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประธานกรรมการนายเบ็ญจพล  แสงภารา
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
นายบุญเพิ่ม  จำปาโพธิ์
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
นางณัชชา  ยุระชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย
นางลภาภัทร  พลสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางจิตรลดา  ซิวดอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผลนายคมสัณห์  คำพิทักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
นายปัญญา  เจริญพจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมนางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม แลประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
Comments