ข่าวประกาศ


ผลการประกวดแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และคลิปสื่อการสอนออนไลน์

posted Sep 14, 2021, 2:37 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (กิจกรรมประกวดแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และคลิปการสอนออนไลน์ประกอบแผน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของครูผู้สอน

                            บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ได้จัดประกวด แผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และคลิปการสอนออนไลน์ประกอบแผน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประกวด ตามแนบท้ายประกาศนี้ 

1.ระดับปฐมวัย

                    รางวัลชนะเลิศ 

                             นางศรีสตางค์  ปรีชารัตนวงศ์      ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญ

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  

                             นางสาวสุดารัตน์  เกาไธสง         ครู โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 

                             นางวันวิสาข์  สร้อยเสน            ครู โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

                   รางวัลชมเชย 

                             1.นางสาวพูนทรัพย์  ชาญชัยศรี    ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

                             2.นางสมทรัพย์  มุ่งนากลาง        ครู โรงเรียนบ้านนางเหริญ

                             3.นางสาวพรทิพย์  ดาเดช          ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง

                             4.นางสาวสิรีธร  ชูเผ่า              ครู โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

                   ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม

1.      นางสาวสุภาพร  โทนตะขบ    ครู โรงเรียนบ้านน้อย

2.      นางสาวสุกัญญา วงค์คำ        ครู โรงเรียนบ้านน้อย

3.      นางสาวโสภิดา โพธิ์กิ่ง         ครู โรงเรียนบ้านน้อย

4.      นายนัฐพงษ์ แถมนา            ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา

2.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

                    รางวัลชนะเลิศ 

                             นางสาวพิลดา  หอมเนียม            ครู โรงเรียนบ้านหนองหินโคน     

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  

                             นางสาวจิราวรรณ  พุทธิ                              ครู โรงเรียนบ้านนางเหริญ

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

                             นางสาวชนัญธิดา จิรกรวงศ์                     ครู โรงเรียนบ้านหนองหินโคน

                   รางวัลชมเชย 

                             1.นางสาวสุนทราทิพย์ เม็งจันทึก   ครู โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)       

                             2.นางณณัฏฐ์ เต๋ทิ                   ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณวัณวิทยาคาร

                             3.นางสาวสุดาฤดี  เอี่ยมมาลา      ครู โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

                             4.นางอุมาภรณ์  คำพิลา            ครู โรงเรียนบ้านคลองบง

                   ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม

                             1. นางสุจิตรา  รักษ์พรมราช       ครู โรงเรียนบ้านปลายดาบ

                             2. นายธีรภัทร์  แก้วเมืองปัก       ครู โรงเรียนบ้านน้อย

                             3. นางสาวรัตนา  อาพรศรี         ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน

                             4. นางสาวจิรภิญญา ธงศรี         ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา

                             5. นางสาววีรนุช  ภูทอง            ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา 

                             6. นางสาวนิศาชล  เวียงสมุทร     ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

                             7. นางสาวปณิดา  ดายดัสกร      ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

                             8. นางสาวนรัญจ์ ศรีชะโร                    ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

3.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

                    รางวัลชนะเลิศ 

                             นางสาวฐิติมา กฤษสุวรรณ                   ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  

                             นางสาวรัตรวี เรียนพงศ์ชัย                   ครู โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 

                             นางสาวเยาวรัตน์ ก๊กรัมย์                    ครู โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว

                   รางวัลชมเชย 

                             1.นางสาวศรสวรรค์ หยาดไธสง    ครู โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)       

                            2.นายธีรวัฒน์ ศักดานุศาสน์        ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง    

                             3.นางสาวรุจรดา   งามกลาง       ครู โรงเรียนบ้านนางเหริญ         

                             4.นางสาววิเรืองรอง  บุญกระโทก  ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน

                             5.นางสาวศุภลักษณ์ พูนนอก       ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง

                   ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม

                             1. นางสาวนิยตา  สุพลขันธ์        ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย

                             2. นางสาวกุสุมา  ด่านสันเทียะ    ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

                             3. นางธันญาพัชญ์     ใจปัญญา   ครู โรงเรียนบ้านซับสะเดา

                             4. นายเอกพันธ์ ยิ้มพุดซา           ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา

                             5. นายอภิวัฒน์  ถาวร              ครู โรงเรียนบ้านน้อย

                             6. นายชัชวาลย์ บุญจง             ครู โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว

                             7. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญเรือง   ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 

4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                    รางวัลชนะเลิศ 

                             นายณัฐดนัย  สายพิมพ์พงษ์        ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  

                             นายพายุภักดิ์ ขุมพุทรา             ครู โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 

                             นางธัญจิรา  ชื่นชม                 ครู โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)       

                   รางวัลชมเชย

                             1.นางสาวนงลักษณ์  สมจิตร์       ครู โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

                             2.นายประภาส  ดิษฐ์เจริญ         ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่         

5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

                    รางวัลชนะเลิศ 

                                นางสาววรรณภา  วาประสิทธิ์      ครู โรงเรียนบ้านระเริง

ผลการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา

posted Sep 14, 2021, 2:20 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3 ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้โครงงานสะเต็มศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อน และเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของครูผู้สอนและผู้เรียนในการนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม    

                   บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประกวดฯ ตามแนบท้ายประกาศนี้

ผลการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระดับชั้นประถมศึกษา

รางวัลที่ได้รับ

โรงเรียน

ชื่อโครงงาน

สมาชิกในกลุ่ม

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

รางวัลชนะเลิศ

 

วัดไม้เสี่ยว

เครื่องดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

.เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาผักแว่น

. เด็กชายธนกร  ถ้ำพุดซา

. เด็กชายภานุวัฒน์  สินสำโรง

 

. นางสาวปิ่นแก้ว  หมั่นกระโทก

. นางสาวสุดารัตน์  เกาไธสง

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๑ 

บ้านเมืองปักสามัคคี

ถังหมักมหัศจรรย์

.เด็กหญิงพลอยชมพู  ผลดี

. เด็กหญิงสันต์หทัย  เฉียงจะโป๊ะ

. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซ่ลี 

. นายสุกฤษฎิ์  ทับอาสา

. นางสาวธัญญารัตน์  ชอบสระน้อย

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๒

 

บ้านหนองใหญ่พัฒนา

โหวดมหัศจรรย์  พลังเสียงสูง เสียงต่ำ

.เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฝ้ายคำ

๒ เด็กหญิงธิติพา  ชุมหิรัญ

. เด็กหญิงวิภาดา  ลักขษร

 

.นางสาวพรรวินท์  จูแจ่ม

.นางสาวกนกสุดา  ดีแล้ว

รางวัลชมเชย

 

บ้านระเริง

เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก

.เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรางอยู่

.เด็กหญิงธัญชนก  เตชะแก้ว

. เด็กหญิงปัฑารีย์  แหลมจันทึก

 

. นางนิภาพร  ไทยกิ่ง

. นางสาวฉัตรยุพา  ลาภกระโทก

เข้าร่วมกิจกรรม

 

บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

กระถางขวดพลาสติกดูดซับน้ำ

.เด็กชายชิษณุพงษ์  ถาดตะคุ

.เด็กชายอาโต้  ป้องดารา

.เด็กหญิงสุนิตา  สายตะคุ

.นายชัยทัศน์  ศูนย์ตรง

.นางโสภา  จันทอง

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลที่ได้รับ

โรงเรียน

ชื่อโครงงาน

สมาชิกในกลุ่ม

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

รางวัลชนะเลิศ

 

บ้านเมืองปักสามัคคี

เครื่องควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติในนาข้าว KidBright ( Automatic Water  Level  Controller  in  the  Rice  Field  by  KidBright )

.เด็กชายปิยวัฒน์  งามเมืองปัก

. เด็กชายอนรรฆวี  นาคศรี

.นายเหมราช  จิระสุไข

. นางสาวพัชรินทร์  สินจะโปะ

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๑

 

บ้านหนองแคทราย

Young  Create ยาง

. เด็กชายสุพรพล  ขุมทอง

. เด็กชายนรวิชญ์  บุญกลาง

. เด็กชายกฤศฎา  แสงกล้า

. นายณัฐดนัย  สายพิมพ์พงษ์

. นางสาวกาญนา หงษ์กระโทก

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๒

 

บ้านระเริง

เจลแอลกอฮอร์ล้างมือว่านหางจระเข้กลิ่นตะไคร้หอมฆ่าเชื้อโรคพร้อมไข้สูง

. เด็กหญิงสุริษา  สีแก้ว

. เด็กหญิงธกัลยากร  วงษ์แสง

. เด็กหญิงดารินทร์  เจริญกลาง

. นางนิศากร  ขำโชติ

. นางสาวจามิกร  ใยเพ็ง

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลที่ได้รับ

โรงเรียน

ชื่อโครงงาน

สมาชิกในกลุ่ม

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

เข้าร่วมกิจกรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

บ้านระเริง

พัดลมจิ๋ว

. นายศราวุธ  ราดไพร

. นายเสฏฐวุฒิ  พิมสอน

.นางสาวเนตรติยา  โสสันเทียะ

. นางสาววรรณภา  วาประสิทธิ์

. นายธนายุต  บัวสด

 

ผลการประกวดแข่งขัน Best Practice โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

posted Sep 14, 2021, 2:12 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

ผลการประกวดแข่งขัน Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการหลักสูตรต้านทุจริต)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

...................................................................................... 

Best Practice ผู้บริหาร

รางวัลชนะเลิศ                     

นางสาวธนวรรณ  ไวบรรเทา       ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง                           

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง      

นายชวภณ  พานเมือง              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสมง                           

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง      

นางอุทุมพร  เครือบคนโท          ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม                       

รางวัลชมเชย                       

         นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อย   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยวาล 

          นางสุนันทา  สง่าเนตร              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว    

          นายนภัสดล  ลิมปิเจริญ            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี)                                    

          นายสุทธิชัย  เครือบคนโท           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าปอแดง      

          จ่าสิบเอกณรงค์  รัตนกุล            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

นวัตกรรมครูผู้สอน หลักสูตรต้านทุจริต

รางวัลชนะเลิศ                     

นางณัฐฐิการ์  สาระณา             ครู โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง      

นายวัฒนพงษ์  สนนอก             ครู โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข                                    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง       

นายกนกชาติ  พรหมบุบผา         ครู โรงเรียนบ้านหนองสนวน                                   

รางวัลชมเชย                       

นางสาวสุจรี  นีลกรรณชุติกุล       ครู โรงเรียนบ้านปางไม้       

              นางสาวจันสุดา  ประทุมโม         ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม       

โครงงานนักเรียนหลักสูตรต้านทุจริต

รางวัลชนะเลิศ                              โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง       โรงเรียนบ้านหนองสนวน      

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง       โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม    

รางวัลชมเชย                                โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข   

                                                      โรงเรียนบ้านคลองเตย       

.....................................................................................................................

ผลการประกวดวิธีการปฏิบัติที่เลิศ Best Practice โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว  ปีการศึกษา 2564

posted Sep 14, 2021, 2:02 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

        ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว เพื่อยกย่องและเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น โดยให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ส่งประกวดวิธีการปฏิบัติที่เลิศ Best Practice โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 2 ดาว

                    บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดวิธีการปฏิบัติที่เลิศ Best Practice โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประกวดฯ ดังต่อไปนี้

         รางวัลชนะเลิศ                               

          โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         

          1. โรงเรียนบ้านราษฎ์สามัคคี      

          2. โรงเรียนบ้านหนองสนวน

          รางวัลชมเชย 

          1. โรงเรียนบ้านน้อย

          2. โรงเรียนบ้านน้ำซับ

          3. โรงเรียนบ้านปางไม้

          4. โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก

ยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม

posted Sep 14, 2021, 1:50 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Sep 14, 2021, 1:55 AM ]

ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี พ.ศ.2564 กิจกรรม 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่พัฒนาตนเองจน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และสังคม โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญ 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้คัดเลือก 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม  (เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร) 

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อ-สกุล

รางวัล

1

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

นางอุทุมพร  เครือบคนโท

ดีเยี่ยมอันดับ 1

2

โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)

นายเสงี่ยม  พระไตรยะ  

ดีเยี่ยมอันดับ 2

3

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

นายเมธี ณนภัทรเมธี     

ดีเยี่ยมอันดับ 3

4

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์

นายสันติภูภิภัค โสภักดี  

ดีเยี่ยมอันดับ 4

5

โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

นายนภัสดล  ลิมปิเจริญ

ดีเยี่ยมอันดับ 5

6

โรงเรียนครบุรีวิทยา

นางสาวผาณิต  ฉ่ำเมืองปักษ์

ดีเยี่ยมอันดับ 6

7

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง

นางสาวธนวรรณ  ไวบรรเทา

ดีเยี่ยมอันดับ 7

8

โรงเรียนบ้านไชยวาล

นางสาวศิริวรรณ์  รักษาสระน้อย

ดีเยี่ยมอันดับ 8

9

โรงเรียนบ้านหลุมเงิน

นางสาวรศิตา  รัตนโชติมาศ

ดีเยี่ยมอันดับ 9

10

โรงเรียนวังวารีวนราษฏร์วัฒนา

นางสาวมะลิวัลย์ จรกิ่ง   

ดีเยี่ยมอันดับ 10

11

โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง

นายสุทธิชัย  เครือบคนโท

ดีเยี่ยมอันดับ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีมาก  (เกียรติบัตร)
 

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อ-สกุล

รางวัล

1

โรงเรียนบ้านคลองเตย

นายวะราวุฒิ สุวรรณปะเถาว์

เกียรติบัตร

2

โรงเรียนบ้านปางไม้

นางสาวกนกพัทธ์ เวียงสีมา

เกียรติบัตร

3

โรงเรียนบ้านหนองหินโคน

ว่าที่ร้อยตรี ภูมิ เพชรศักดาสิริ

เกียรติบัตร

4

โรงเรียนบ้านหนองแวง

นายโชคชัย สินใหม่

เกียรติบัตร

5

โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว

นางสาวธรชญา ไพพา

เกียรติบัตร

 

 

 

 

 

 ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม (เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร)
 

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อ-สกุล

รางวัล

1

โรงเรียนท้าวสุระนารี (2521)

นางดวงพร  แก่นพะเนาว์

ดีเยี่ยมอันดับ 1

2

โรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎ์สามัคคี)

นางวันวิสาข์  สร้อยเสน  

ดีเยี่ยมอันดับ 2

3

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)

นายพายุภักดิ์  ขุมพุทรา  

ดีเยี่ยมอันดับ 3

4

โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

นายคณาธิป  เวชกามา   

ดีเยี่ยมอันดับ 4

5

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

นางรุ่งทิพย์  แอบฉิมพลี

ดีเยี่ยมอันดับ 5

6

โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม

นางสาวพิชญ์สินี  เกษียรจังหรีด

ดีเยี่ยมอันดับ 6

7

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง

นางลำดวน  วัดกระโทก

ดีเยี่ยมอันดับ 7

8

โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

นางสาวพัชรินทร์  สินจะโปะ

ดีเยี่ยมอันดับ 8

9

โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข

นางสาวนันทิพร นพพลกรัง

ดีเยี่ยมอันดับ 9

10

โรงเรียนบ้านนางเหริญ

นางสมทรัพย์  มุ่งนากลาง

ดีเยี่ยมอันดับ 10

11

โรงเรียนบ้านหนองหินโคน

นางกีรติกานต์  ศรีขัดเค้า

ดีเยี่ยมอันดับ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทครูผู้สอน ระดับดีมาก  (เกียรติบัตร)

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อ-สกุล

รางวัล

1

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง

นายอุดม นาคหนองหาญ

เกียรติบัตร

2

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง

นางสาวน้ำอ้อย โยงกระโทก

เกียรติบัตร

3

โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)

นางยุพิณ เดชะยา

เกียรติบัตร

4

โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)

นางปิยะฉัตร ลิ้มวัฒนสัมพันธ์

เกียรติบัตร

5

โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)

นางจันทนา ฝาไธสง

เกียรติบัตร

6

โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)

นางสาวสุวิมล อินทร์บริสุทธิ์

เกียรติบัตร

7

โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง

นางสาวสุภาพ วิเศษพันธ์

เกียรติบัตร

8

โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง

นางวราภรณ์ ชัยวงษ์

เกียรติบัตร

9

โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง

นายประกายเพชร อ่อนทองหลาง

เกียรติบัตร

10

โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง

นางสาววรัญญาน์ ไชยจะโปะ

เกียรติบัตร

11

โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง

นายอนุวัฒน์ บรรดาศักดิ์

เกียรติบัตร

12

โรงเรียนบ้านไชยวาล

นางสาวนุจรินทร์ ช่วงครบุรี

เกียรติบัตร

13

โรงเรียนบ้านไชยวาล

นางนุชจะริน มิ่งขวัญทอง

เกียรติบัตร

14

โรงเรียนบ้านไชยวาล

นางสาวชุดาทิพย์ หาญนา

เกียรติบัตร

15

โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม

นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์แสง

เกียรติบัตร

16

โรงเรียนบ้านปางไม้

นางสาวจิดาภา หรรษาวงศ์

เกียรติบัตร

17

โรงเรียนบ้านหนองแวง

นางสาวยอดธิดา บำเพ็ญชอบ

เกียรติบัตร

18

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

นางสาวประภัสสร หุนตะคุ

เกียรติบัตร

19

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

นายประภาส ดิษฐ์เจริญ

เกียรติบัตร

20

โรงเรียนบ้านหลุมเงิน

นางสาวกรภัสสรณ์ นามไทยสงค์

เกียรติบัตร

21

โรงเรียนบ้านปางไม้

นางสาวนุจรี นีลกรรณชุติกุล

เกียรติบัตร

ประเภทครูผู้สอน ระดับดีมาก  (เกียรติบัตร) 

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อ-สกุล

รางวัล

22

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

นางสาวอัญเชิญขวัญ นิลผาย

เกียรติบัตร

23

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

นางสาวพยอม บอนขุนทด

เกียรติบัตร

24

โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข

นางสาวหทัยชนก ต้นกระโทก

เกียรติบัตร

25

โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข

นายกฤษฎา เจตน์จำนงค์

เกียรติบัตร

26

โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข

นางสาวนิธิวดี โสครู

เกียรติบัตร

27

โรงเรียนบ้านปางไม้

นางสาวสุภาพร มาลี

เกียรติบัตร

28

โรงเรียนบ้านปางไม้

นางสาวเพ็ญพักตร์ ทุมนาหาด

เกียรติบัตร

29

โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

นางสาวพูนทรัพย์ ชาญชัยศรี

เกียรติบัตร

30

โรงเรียนบ้านหนองแดง

นายรุ่งโรจน์ มณีกูล

เกียรติบัตร

31

โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

นางสาวดุษฎี แอบฉิมพลี

เกียรติบัตร

32

โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

นางสาวกรรัตน์ เพ็ญจันทร์

เกียรติบัตร

33

โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

นางสาวนภสร  วงษ์ศิริสุพรชัย

เกียรติบัตร

34

โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

นายฐาปนพงศ์ เฉียงสระน้อย

เกียรติบัตร

35

โรงเรียนวัดศรีษะกระบือ

นางสาวนวรัตน์ นนวงษ์ษา

เกียรติบัตร

36

โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ

นางวิรุฬห์อัมพร ภูมคุ้มเพชร

เกียรติบัตร

37

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

นางสาวธวัลพร อาจสาลี

เกียรติบัตร

38

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

นางสาวขนิษฐา ญาติดอน

เกียรติบัตร

39

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

นางสาวสุนีย์ เลขนอก

เกียรติบัตร

40

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

นางสาวทิฆัมพร อุตชี

เกียรติบัตร

41

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

นายปริญญา วาเสนัง

เกียรติบัตร

42

โรงเรียนแหลมรวกบำรุง

นางสาวมุกดา เพชรเสถียรไชย

เกียรติบัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประเภทครูผู้สอน ระดับดี (เกียรติบัตร)
 

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อ-สกุล

รางวัล

1

บ้านหนองหินโคน

นางวนิด เมืองยศ

เกียรติบัตร

2

บ้านหนองหินโคน

นางสาวพิลดา หอมเนียม

เกียรติบัตร

3

บ้านหนองหินโคน

นางสาวจุฬา ภักดีณรงค์

เกียรติบัตร

4

บ้านสระว่านพระยา

นางสุกัญญา บัวคำโคก

เกียรติบัตร

5

บ้านคลองเตย

นางสาวจันทร์ทิพย์ เจียนดอน

เกียรติบัตร

 ประเภทครูผู้สอน ระดับดี (เกียรติบัตร) 

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อ

รางวัล

6

ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

นางสาวธนัตตา สุนทราราม

เกียรติบัตร

7

บ้านหนองแวง

นายตาลเดี่ยว แอแดง

เกียรติบัตร

8

บ้านไทยสามัคคี

นางสาวสิริหล้า หล้าคำ

เกียรติบัตร

9

บ้านไทยสามัคคี

นางสาวบงกชพร บุราญศาล

เกียรติบัตร

10

บ้านโคกสันติสุข

นายวัฒนพงษ์ สนนอก

เกียรติบัตร

11

ธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)

นางสาวสำอาง หมายมี

เกียรติบัตร

12

ธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)

นางสาวสุภัคชญา ซุนสอน

เกียรติบัตร

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562

posted Jun 8, 2020, 12:29 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับ

จำนวน
นักเรียนที่เข้าสอบ
ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจำแนกตามวิชา
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทย ความสามารถรวมทั้ง 2 ด้าน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ประเทศ 644,794 44.94 46.46 45.70
สังกัด  สพฐ. 416,617 45.64 46.00 45.82
สพป.นม.3 2,163 45.29 44.17 44.73

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

posted Jun 8, 2020, 12:24 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Jun 8, 2020, 12:35 AM ]

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3

    ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจำแนกตามวิชา
ระดับ
จำนวน
นักเรียนที่เข้าสอบ
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
ประเทศ 793,016 68.50 72.81 70.66
สังกัด สพฐ.   67.49 72.51 70.00
สพป.นม.3 3,261 63.79 64.97 64.38

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3

posted Jun 8, 2020, 12:20 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Jun 8, 2020, 7:48 PM ]

ผลการทดสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562
      ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ รวม
ประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 37.99
สังกัด  สพฐ. 47.95 31.60 34.30 30.86 36.18
สพป.นม.3 48.64 31.32 34.25 29.69 35.98
      
ผลการทดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562
      ระดับ จำนวนผู้เข้าสอบ  ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ รวม
ประเทศ 665,638 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30
สังกัด สพฐ. 486,937 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52
สพป.นม.3 928 51.51 27.95 21.56 28.69 32.43

นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 NT ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

posted Jun 8, 2020, 12:07 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100  NT ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3
NT  วิชาคณิตศาสตร์ 
ชื่อนักเรียน NT โรงเรียน
1 เด็กชายเดชณพล  เทียมบุญ บ้านทุ่งแขวน
2 เด็กหญิงสิริวิมล  เมืองยม บ้านแชะ
3 เด็กหญิงวิรัลฐิตา  แสงโชติ บ้านหนองหินโคน
ครูผู้สอน NT โรงเรียน
1 นางสาวสุกัญญา  น้อยศรี บ้านทุ่งแขวน
2 นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทก บ้านทุ่งแขวน
3 นางสาวจิรมณ  โยนกระโทก บ้านทุ่งแขวน
4 นางสาววิภาณี  กมลธรรม  บ้านทุ่งแขวน
5 นางลัดดาวัลย์  โคสมบูรณ์ บ้านแชะ
6 นางสาวอรวรรณ  อยู่แท้กุล บ้านหนองหินโคน

นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

posted Jun 8, 2020, 12:03 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Jun 8, 2020, 12:08 AM ]

นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3
O-NET  วิชาคณิตศาสตร์ 
นักเรียน
1เด็กหญิงณัฐฐา  เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
ครูผู้สอน
1นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทกโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน

1-10 of 10

Comments