ข่าวประกาศ


ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562

posted Jun 8, 2020, 12:29 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับ

จำนวน
นักเรียนที่เข้าสอบ
ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจำแนกตามวิชา
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทย ความสามารถรวมทั้ง 2 ด้าน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ประเทศ 644,794 44.94 46.46 45.70
สังกัด  สพฐ. 416,617 45.64 46.00 45.82
สพป.นม.3 2,163 45.29 44.17 44.73

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

posted Jun 8, 2020, 12:24 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Jun 8, 2020, 12:35 AM ]

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3

    ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจำแนกตามวิชา
ระดับ
จำนวน
นักเรียนที่เข้าสอบ
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
ประเทศ 793,016 68.50 72.81 70.66
สังกัด สพฐ.   67.49 72.51 70.00
สพป.นม.3 3,261 63.79 64.97 64.38

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3

posted Jun 8, 2020, 12:20 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Jun 8, 2020, 7:48 PM ]

ผลการทดสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562
      ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ รวม
ประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 37.99
สังกัด  สพฐ. 47.95 31.60 34.30 30.86 36.18
สพป.นม.3 48.64 31.32 34.25 29.69 35.98
      
ผลการทดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562
      ระดับ จำนวนผู้เข้าสอบ  ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ รวม
ประเทศ 665,638 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30
สังกัด สพฐ. 486,937 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52
สพป.นม.3 928 51.51 27.95 21.56 28.69 32.43

นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 NT ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

posted Jun 8, 2020, 12:07 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100  NT ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3
NT  วิชาคณิตศาสตร์ 
ชื่อนักเรียน NT โรงเรียน
1 เด็กชายเดชณพล  เทียมบุญ บ้านทุ่งแขวน
2 เด็กหญิงสิริวิมล  เมืองยม บ้านแชะ
3 เด็กหญิงวิรัลฐิตา  แสงโชติ บ้านหนองหินโคน
ครูผู้สอน NT โรงเรียน
1 นางสาวสุกัญญา  น้อยศรี บ้านทุ่งแขวน
2 นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทก บ้านทุ่งแขวน
3 นางสาวจิรมณ  โยนกระโทก บ้านทุ่งแขวน
4 นางสาววิภาณี  กมลธรรม  บ้านทุ่งแขวน
5 นางลัดดาวัลย์  โคสมบูรณ์ บ้านแชะ
6 นางสาวอรวรรณ  อยู่แท้กุล บ้านหนองหินโคน

นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

posted Jun 8, 2020, 12:03 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Jun 8, 2020, 12:08 AM ]

นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3
O-NET  วิชาคณิตศาสตร์ 
นักเรียน
1เด็กหญิงณัฐฐา  เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
ครูผู้สอน
1นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทกโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน

นักเรียนที่ได้คะแนน 100 คะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สพป.นครราชสีมา เขต 3

posted Apr 9, 2019, 9:56 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3

นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม  100  รายวิชาคณิตศาสตร์
จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561  
คนที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน
1 เด็กหญิงพิจิตตรา มันดอน บ้านหนองโสมง
2 เด็กชายพีระพัฒน์ ทองดี บ้านหนองหินโคน
3 เด็กหญิงฉัตรฤทัย แสงจังหรีด บ้านหนองหินโคน
4 เด็กชายณัฐภูมิ ศิริภาค บ้านเมืองปักสามัคคี
5 เด็กหญิงณัฐณิชา พายุพัด บ้านสันติสุข
6 เด็กชายล้ำตะวัน พยัพตรี ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
7 เด็กหญิงธวิดา ภูมิคอนสาร บ้านทุ่งแขวน
8 เด็กหญิงสุจิตรา ช่างบุ บ้านทุ่งแขวน
9 เด็กชายปุณณวัฒน์ สงวนพันธุ์ บ้านทุ่งแขวน
10 เด็กหญิงพิชามญชุ์ กิตธินันท์วรากุล บ้านทุ่งแขวน
11 เด็กชายวีรวิชญ์ จิตรชิรานันท์ บ้านทุ่งแขวน

นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559

posted May 4, 2017, 2:12 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  ปีการศึกษา 2559
ด้านภาษา (Literacy) 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ ชื่อสังกัด
1 เด็กหญิงธนภรณ์ ทิพย์คูนอก บุญณดาวิทยา   สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  ปีการศึกษา 2559
ด้านเหตุผล (Reasoning ability)
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ ชื่อสังกัด
1 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บวรจารุเดช ครบุรีวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 เด็กหญิงสุชานาถ กุลบุตร บ้านบุตะโก สพป.นครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 เด็กชายยศพร ทาระชาย บ้านหนองแคทราย สพป.นครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 เด็กหญิงสุวรัตน์ถวดี ชมกระโทก บ้านใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 เด็กหญิงปัญญดา ศรีหาเศษ อนุบาลสกุลจิตร   สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักเรียนที่ได้คะแนน 100 คะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สพป.นครราชสีมา เขต 3

posted Mar 27, 2017, 8:01 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน วิชา
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สระกระโทก บ้านทุ่งแขวน 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กหญิงธารทิพย์ อิ่มกระโทก บ้านทุ่งแขวน 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญค้ำ บ้านทุ่งแขวน 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กหญิงลภัสรดา แย้มสุวรรณรัตน์ บ้านทุ่งแขวน 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กชายวงศ์ปกรณ์ ใจปัญญา บ้านทุ่งแขวน 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กหญิงดลยา พรมเสนา ครบุรีวิทยา 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ยิ้มกระโทก ครบุรีวิทยา 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กหญิงบุณฑริกา เฉาะกระโทก บ้านหนองหินโคน 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กหญิงณพิชญา ปรากฎมาก บ้านหนองหินโคน 100.00 ภาษาอังกฤษ

แนวดำเนินการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

posted Dec 21, 2016, 9:14 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Dec 21, 2016, 9:16 PM ]

แนวดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National  Test : NT )

 

            ตามที่  สพฐ.จะดำเนินการจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National  Test : NT ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2559  นั้น  มีแนวดำเนินการ ดังนี้

1.       สพฐ.จะจัดทำโปรแกรม  NT-Access  ในรูปแบบ Online เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  (ช่วงเดือนมกราคม 2560 )  โดยจะใช้ฐานข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลัก (ระบบ DMC)  โดย

          1.1 สถานศึกษาสามารถเพิ่มข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาของตนเอง

          1.2 หน่วยงานต้นสังกัดสามารถเพิ่มชื่อสถานศึกษาในสังกัดของตนเอง

2. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ NT Access

3. สถานศึกษาจะสามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในช่วงเดือน มกราคม 2560   โปรแกรมจะมีเมนู       บอกสถานะเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน เช่น

           ˜  รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มีข้อมูลนักเรียน

           ˜  รายชื่อโรงเรียนที่มีข้อมูลแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

           ˜  รายชื่อโรงเรียนที่มีข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลแล้ว

·       กรณี เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หลักฐานที่ใช้แนบ (Scanเป็นไฟล์ PDF) คือ

          1) แบบคัดกรองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พร้อมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (ถ่ายเฉพาะหน้าแรกกับหน้าสุดท้าย) หรือ

          2) ใบรับรองแพทย์ 

 

4.       สพฐ.จะใช้ข้อมูลจากโปรแกรม  NT-Access  ในการจัดพิมพ์กระดาษคำตอบการทดสอบ

ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ( National  Test : NT)

 

5.       การบริหารจัดการสนามสอบ

5.1  ให้ สพป. บริหารการสอบให้แก่  โรงเรียนในสังกัด สพป., สพม., เอกชน, ตชด.,

สาธิตมหาวิทยาลัย, ราชประชานุเคราะห์ และ การศึกษาพิเศษ

5.2    โรงเรียนในศูนย์สอบเดิมถ้าย้ายศูนย์สอบใหม่ จะต้องแจ้งให้ศูนย์สอบเดิมทราบด้วย

5.3  วันสอบ วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 14.00 น.

5.4  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบจากต่างโรงเรียน
5.5  ศูนย์สอบจะเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานความร่วมมือกับ สพฐ.  และหน่วยงาน

      ภายในสังกัดในพื้นที่จังหวัดของตนเอง
5.6  สพฐ.จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตข้อสอบและกระดาษคำตอบ  ให้แก่นักเรียนทุกสังกัด

      (รวมการจัดส่งด้วย)

 

6.      การตรวจข้อสอบอัตนัย

รูปแบบการตรวจข้อสอบอัตนัยมี 2 รูปแบบ ให้คณะกรรมการอำนวยการระดับศูนย์สอบเป็น

ผู้พิจารณาเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของศูนย์สอบและสนามสอบของตนเอง  ดังนี้

     รูปแบบที่ 1 ตรวจข้อสอบที่สนามสอบ (ตรวจในวันที่ 8 มีนาคม 2560) โดยมีกรรมการ

ตรวจข้อสอบ 2 คนต่อหนึ่งฉบับ (ต้องเป็นคนละคนกับผู้คุมสอบ)  โดยจำนวนผู้ตรวจข้อสอบในแต่ละ

สนามสอบให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการระดับศูนย์สอบ

     รูปแบบที่ 2 ตรวจข้อสอบในสถานที่ที่ศูนย์สอบกำหนด (ตรวจในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2560)

โดยมีกรรมการตรวจข้อสอบ 2 คนต่อหนึ่งฉบับ โดยจำนวนผู้ตรวจข้อสอบให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการระดับศูนย์สอบ

 

7.       การรับส่งข้อสอบและเฉลย

7.1    สพฐ. ส่งข้อสอบไปยังศูนย์สอบ(เขตพื้นที่การศึกษา) ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2560

7.2    สนามสอบมารับข้อสอบที่ศูนย์สอบเช้าวันที่ 8 มีนาคม 2560

7.3    การส่งเฉลยจะส่งผ่านทางระบบ NT Access (จะส่งรหัสเปิดไฟล์เฉลยไปยังศูนย์สอบ

ของวันที่ 8 มีนาคม 2560 หลังการสอบเสร็จในแต่ละวิชา)

         7.4  การรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ  สพฐ.จะจัดจ้างบริษัทจัดส่งข้อสอบไปยังศูนย์สอบ

ทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งรับกระดาษคำตอบกลับมายัง สพฐ. รับกระดาษคำตอบกลับระหว่าง

วันที่ 10 – 15 มี.ค. 2560

7.5    แบบทดสอบ(โจทย์คำถาม)ทั้งหมด เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ไว้ที่สถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ

เพื่อเผยแพร่(แจกจ่าย)ให้แก่สถานศึกษาที่เข้าสอบในสนามสอบ

   7.6  กระดาษคำตอบข้อสอบแบบเขียนตอบเมื่อกรอกคะแนนเสร็จแล้ว ให้เก็บรักษาไว้ที่ศูนย์สอบ

   7.7 กระดาษคำตอบของนักเรียนที่ชำรุด จะต้องแนบคืน สพฐ.

   7.8  ในกรณีที่เด็กขาดสอบให้ครูผู้คุมสอบระบายในช่องขาดสอบของกระดาษ คำตอบของเด็ก และแนบกระดาษคำตอบของนักเรียนที่ขาดสอบเรียงลำดับตามปกติมาพร้อมกับผู้เข้าสอบอื่นๆ

   7.9  กระดาษคำตอบสำรอง(ที่ไม่ได้ใช้) ไม่ต้องส่งคืนมายัง สพฐ.

   7.10 กระดาษโจทย์และกระดาษคำตอบสำรอง (ร้อยละ 5) จะถูกส่งไปที่สนามสอบทุกแห่ง

   7.11  สพฐ. จะเปิดเผยข้อสอบพร้อมเฉลย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไปหรือ

วันที่เขตสุดท้ายส่งข้อสอบมายัง สพฐ. 

8.       กระดาษคำตอบ  มี  แผ่น ภาคเช้าสีเขียว   ภาคบ่าย สีม่วง  สำรอง สีส้ม

หัวกระดาษคำตอบ มีข้อมูลนักเรียนแต่ละคน จะถูกพิมพ์เสร็จเรียบร้อยมาจากโรงพิมพ์ 

 

 


 
 
  


..............ข้อมูลนักเรียน
.........ข้อสอบเลือกตอบ(นักเรียน เป็น ผู้ระบาย)......ข้อสอบเขียนตอบ(ครูผู้ตรวจข้อสอบ เป็น ผู้ระบาย)
ผู้ตรวจ 2 คน ตรวจข้อสอบเด็ก 1คน
(ตัดสินใจร่วมกัน/ฉันทามติ)

9.       การประมวลผล

9.1 หน่วยงานที่ประมวลผลคือ สำนักทดสอบทางการศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

9.2   ประมวลผลข้อมูลเป็นรายบุคคล รายโรงเรียน รายเขตพื้นที่ รายจังหวัด รายภาค

รายสังกัด และภาพรวมประเทศ 
9.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆของนักเรียนกับความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (งานวิจัย)

10.   การรายงานผล

10.1. ประกาศผลสอบ วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

                   10.2 ดูผลสอบของนักเรียนผ่านระบบ NT Access
10.3 แบบรายงานผลสอบ   รายบุคคล รายสถานศึกษา รายเขตพื้นที่การศึกษา รายสังกัด และ

       ภาพรวมประเทศ

 

การดำเนินงานฝึกคิดเลขในใจเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ป. 1-6

posted Nov 6, 2016, 10:34 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Nov 6, 2016, 10:36 PM ]

ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายนโยบายให้ดำเนินการเร่งด่วนเรื่องการจัดการเรียนการสอน การคิดเลขในใจ นั้น สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานการฝึกคิดเลขในใจเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เริ่มภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สถานศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วดังกล่าวได้ที่ http://academic.obec.go.th/web/node/492 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1-10 of 20

Comments