แนวดำเนินการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

posted Dec 21, 2016, 9:14 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Dec 21, 2016, 9:16 PM ]

แนวดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National  Test : NT )

 

            ตามที่  สพฐ.จะดำเนินการจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National  Test : NT ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2559  นั้น  มีแนวดำเนินการ ดังนี้

1.       สพฐ.จะจัดทำโปรแกรม  NT-Access  ในรูปแบบ Online เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  (ช่วงเดือนมกราคม 2560 )  โดยจะใช้ฐานข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลัก (ระบบ DMC)  โดย

          1.1 สถานศึกษาสามารถเพิ่มข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาของตนเอง

          1.2 หน่วยงานต้นสังกัดสามารถเพิ่มชื่อสถานศึกษาในสังกัดของตนเอง

2. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ NT Access

3. สถานศึกษาจะสามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในช่วงเดือน มกราคม 2560   โปรแกรมจะมีเมนู       บอกสถานะเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน เช่น

           ˜  รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มีข้อมูลนักเรียน

           ˜  รายชื่อโรงเรียนที่มีข้อมูลแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

           ˜  รายชื่อโรงเรียนที่มีข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลแล้ว

·       กรณี เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หลักฐานที่ใช้แนบ (Scanเป็นไฟล์ PDF) คือ

          1) แบบคัดกรองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พร้อมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (ถ่ายเฉพาะหน้าแรกกับหน้าสุดท้าย) หรือ

          2) ใบรับรองแพทย์ 

 

4.       สพฐ.จะใช้ข้อมูลจากโปรแกรม  NT-Access  ในการจัดพิมพ์กระดาษคำตอบการทดสอบ

ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ( National  Test : NT)

 

5.       การบริหารจัดการสนามสอบ

5.1  ให้ สพป. บริหารการสอบให้แก่  โรงเรียนในสังกัด สพป., สพม., เอกชน, ตชด.,

สาธิตมหาวิทยาลัย, ราชประชานุเคราะห์ และ การศึกษาพิเศษ

5.2    โรงเรียนในศูนย์สอบเดิมถ้าย้ายศูนย์สอบใหม่ จะต้องแจ้งให้ศูนย์สอบเดิมทราบด้วย

5.3  วันสอบ วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 14.00 น.

5.4  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบจากต่างโรงเรียน
5.5  ศูนย์สอบจะเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานความร่วมมือกับ สพฐ.  และหน่วยงาน

      ภายในสังกัดในพื้นที่จังหวัดของตนเอง
5.6  สพฐ.จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตข้อสอบและกระดาษคำตอบ  ให้แก่นักเรียนทุกสังกัด

      (รวมการจัดส่งด้วย)

 

6.      การตรวจข้อสอบอัตนัย

รูปแบบการตรวจข้อสอบอัตนัยมี 2 รูปแบบ ให้คณะกรรมการอำนวยการระดับศูนย์สอบเป็น

ผู้พิจารณาเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของศูนย์สอบและสนามสอบของตนเอง  ดังนี้

     รูปแบบที่ 1 ตรวจข้อสอบที่สนามสอบ (ตรวจในวันที่ 8 มีนาคม 2560) โดยมีกรรมการ

ตรวจข้อสอบ 2 คนต่อหนึ่งฉบับ (ต้องเป็นคนละคนกับผู้คุมสอบ)  โดยจำนวนผู้ตรวจข้อสอบในแต่ละ

สนามสอบให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการระดับศูนย์สอบ

     รูปแบบที่ 2 ตรวจข้อสอบในสถานที่ที่ศูนย์สอบกำหนด (ตรวจในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2560)

โดยมีกรรมการตรวจข้อสอบ 2 คนต่อหนึ่งฉบับ โดยจำนวนผู้ตรวจข้อสอบให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการระดับศูนย์สอบ

 

7.       การรับส่งข้อสอบและเฉลย

7.1    สพฐ. ส่งข้อสอบไปยังศูนย์สอบ(เขตพื้นที่การศึกษา) ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2560

7.2    สนามสอบมารับข้อสอบที่ศูนย์สอบเช้าวันที่ 8 มีนาคม 2560

7.3    การส่งเฉลยจะส่งผ่านทางระบบ NT Access (จะส่งรหัสเปิดไฟล์เฉลยไปยังศูนย์สอบ

ของวันที่ 8 มีนาคม 2560 หลังการสอบเสร็จในแต่ละวิชา)

         7.4  การรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ  สพฐ.จะจัดจ้างบริษัทจัดส่งข้อสอบไปยังศูนย์สอบ

ทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งรับกระดาษคำตอบกลับมายัง สพฐ. รับกระดาษคำตอบกลับระหว่าง

วันที่ 10 – 15 มี.ค. 2560

7.5    แบบทดสอบ(โจทย์คำถาม)ทั้งหมด เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ไว้ที่สถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ

เพื่อเผยแพร่(แจกจ่าย)ให้แก่สถานศึกษาที่เข้าสอบในสนามสอบ

   7.6  กระดาษคำตอบข้อสอบแบบเขียนตอบเมื่อกรอกคะแนนเสร็จแล้ว ให้เก็บรักษาไว้ที่ศูนย์สอบ

   7.7 กระดาษคำตอบของนักเรียนที่ชำรุด จะต้องแนบคืน สพฐ.

   7.8  ในกรณีที่เด็กขาดสอบให้ครูผู้คุมสอบระบายในช่องขาดสอบของกระดาษ คำตอบของเด็ก และแนบกระดาษคำตอบของนักเรียนที่ขาดสอบเรียงลำดับตามปกติมาพร้อมกับผู้เข้าสอบอื่นๆ

   7.9  กระดาษคำตอบสำรอง(ที่ไม่ได้ใช้) ไม่ต้องส่งคืนมายัง สพฐ.

   7.10 กระดาษโจทย์และกระดาษคำตอบสำรอง (ร้อยละ 5) จะถูกส่งไปที่สนามสอบทุกแห่ง

   7.11  สพฐ. จะเปิดเผยข้อสอบพร้อมเฉลย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไปหรือ

วันที่เขตสุดท้ายส่งข้อสอบมายัง สพฐ. 

8.       กระดาษคำตอบ  มี  แผ่น ภาคเช้าสีเขียว   ภาคบ่าย สีม่วง  สำรอง สีส้ม

หัวกระดาษคำตอบ มีข้อมูลนักเรียนแต่ละคน จะถูกพิมพ์เสร็จเรียบร้อยมาจากโรงพิมพ์ 

 

 


 
 
  


..............ข้อมูลนักเรียน
.........ข้อสอบเลือกตอบ(นักเรียน เป็น ผู้ระบาย)......ข้อสอบเขียนตอบ(ครูผู้ตรวจข้อสอบ เป็น ผู้ระบาย)
ผู้ตรวจ 2 คน ตรวจข้อสอบเด็ก 1คน
(ตัดสินใจร่วมกัน/ฉันทามติ)

9.       การประมวลผล

9.1 หน่วยงานที่ประมวลผลคือ สำนักทดสอบทางการศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

9.2   ประมวลผลข้อมูลเป็นรายบุคคล รายโรงเรียน รายเขตพื้นที่ รายจังหวัด รายภาค

รายสังกัด และภาพรวมประเทศ 
9.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆของนักเรียนกับความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (งานวิจัย)

10.   การรายงานผล

10.1. ประกาศผลสอบ วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

                   10.2 ดูผลสอบของนักเรียนผ่านระบบ NT Access
10.3 แบบรายงานผลสอบ   รายบุคคล รายสถานศึกษา รายเขตพื้นที่การศึกษา รายสังกัด และ

       ภาพรวมประเทศ

 

Comments