การดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560

posted Nov 6, 2016, 9:06 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
ปฎิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับ การเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน 
ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1 สพฐ. กำหนดหลักการ และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายฯเดือนพฤศจิกายน 2559 
 2สพฐ. ประกาศรายชื่อหนังสือลงในบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา
2.1 หนังสือเรียนที่มีอยู่ ป.1-ม.6
2.2 หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม (ป.1-ม.6)
เผยแพรผ่านทางเว็บไซต์ (http://academic.obec.go.th/textbook/web) และ (http://www.obec.go.th 
 รอบที่ 1 วันที่  15  ธันวาคม  2559
 รอบที่ 2 วันที่  16  มกราคม  2560  
 3สพฐ./สพท./สถานศึกษา ชี้แจงประชาสัมพันธ์  เดือนพฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
 4สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนฯ/ส่งของ/ตรวจรับ ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
4.1 ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อ
4.2 ให้ร้านค้ารับใบสั่งซื้อ  และสำนักพิมพ์เตรียมจัดส่งหนังสือเรียน
4.3 ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนใช้โดยพร้อมเพรียงกันก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560
 5 สพฐ./สพท./สถานศึกษา ดำเนินการติดตาม ควบคุมและกำกับ ให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

Comments