การสมัครรับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่น ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

posted May 23, 2016, 11:57 PM by nma3 admin

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่น  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๙  ให้โรงเรียนในสังกัดรับทราบ  โดยศึกษารายละเอียดการรับสมัครหรือดาวโหลดเอกสารได้ที่  www.Vitheebuddha.com  โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบทางไปรษณีย์ไปที่สถาบันวิปัสสนาธุระ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙