นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 NT ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

posted Jun 8, 2020, 12:07 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3
นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100  NT ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3
NT  วิชาคณิตศาสตร์ 
ชื่อนักเรียน NT โรงเรียน
1 เด็กชายเดชณพล  เทียมบุญ บ้านทุ่งแขวน
2 เด็กหญิงสิริวิมล  เมืองยม บ้านแชะ
3 เด็กหญิงวิรัลฐิตา  แสงโชติ บ้านหนองหินโคน
ครูผู้สอน NT โรงเรียน
1 นางสาวสุกัญญา  น้อยศรี บ้านทุ่งแขวน
2 นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทก บ้านทุ่งแขวน
3 นางสาวจิรมณ  โยนกระโทก บ้านทุ่งแขวน
4 นางสาววิภาณี  กมลธรรม  บ้านทุ่งแขวน
5 นางลัดดาวัลย์  โคสมบูรณ์ บ้านแชะ
6 นางสาวอรวรรณ  อยู่แท้กุล บ้านหนองหินโคน

Comments