นักเรียนที่ได้คะแนน 100 คะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สพป.นครราชสีมา เขต 3

posted Mar 27, 2017, 8:01 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3
ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คะแนน วิชา
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สระกระโทก บ้านทุ่งแขวน 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กหญิงธารทิพย์ อิ่มกระโทก บ้านทุ่งแขวน 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญค้ำ บ้านทุ่งแขวน 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กหญิงลภัสรดา แย้มสุวรรณรัตน์ บ้านทุ่งแขวน 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กชายวงศ์ปกรณ์ ใจปัญญา บ้านทุ่งแขวน 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กหญิงดลยา พรมเสนา ครบุรีวิทยา 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ยิ้มกระโทก ครบุรีวิทยา 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กหญิงบุณฑริกา เฉาะกระโทก บ้านหนองหินโคน 100.00 คณิตศาสตร์
เด็กหญิงณพิชญา ปรากฎมาก บ้านหนองหินโคน 100.00 ภาษาอังกฤษ
Comments