นักเรียนที่ได้คะแนน 100 คะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สพป.นครราชสีมา เขต 3

posted Apr 9, 2019, 9:56 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3
นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม  100  รายวิชาคณิตศาสตร์
จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561  
คนที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน
1 เด็กหญิงพิจิตตรา มันดอน บ้านหนองโสมง
2 เด็กชายพีระพัฒน์ ทองดี บ้านหนองหินโคน
3 เด็กหญิงฉัตรฤทัย แสงจังหรีด บ้านหนองหินโคน
4 เด็กชายณัฐภูมิ ศิริภาค บ้านเมืองปักสามัคคี
5 เด็กหญิงณัฐณิชา พายุพัด บ้านสันติสุข
6 เด็กชายล้ำตะวัน พยัพตรี ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
7 เด็กหญิงธวิดา ภูมิคอนสาร บ้านทุ่งแขวน
8 เด็กหญิงสุจิตรา ช่างบุ บ้านทุ่งแขวน
9 เด็กชายปุณณวัฒน์ สงวนพันธุ์ บ้านทุ่งแขวน
10 เด็กหญิงพิชามญชุ์ กิตธินันท์วรากุล บ้านทุ่งแขวน
11 เด็กชายวีรวิชญ์ จิตรชิรานันท์ บ้านทุ่งแขวน
Comments