นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559

posted May 4, 2017, 2:12 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  ปีการศึกษา 2559
ด้านภาษา (Literacy) 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ ชื่อสังกัด
1 เด็กหญิงธนภรณ์ ทิพย์คูนอก บุญณดาวิทยา   สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  ปีการศึกษา 2559
ด้านเหตุผล (Reasoning ability)
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ ชื่อสังกัด
1 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บวรจารุเดช ครบุรีวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 เด็กหญิงสุชานาถ กุลบุตร บ้านบุตะโก สพป.นครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 เด็กชายยศพร ทาระชาย บ้านหนองแคทราย สพป.นครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 เด็กหญิงสุวรัตน์ถวดี ชมกระโทก บ้านใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 เด็กหญิงปัญญดา ศรีหาเศษ อนุบาลสกุลจิตร   สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Comments