ผลการประกวดแข่งขัน Best Practice โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

posted Sep 14, 2021, 2:12 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

ผลการประกวดแข่งขัน Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการหลักสูตรต้านทุจริต)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

...................................................................................... 

Best Practice ผู้บริหาร

รางวัลชนะเลิศ                     

นางสาวธนวรรณ  ไวบรรเทา       ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง                           

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง      

นายชวภณ  พานเมือง              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสมง                           

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง      

นางอุทุมพร  เครือบคนโท          ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม                       

รางวัลชมเชย                       

         นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อย   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยวาล 

          นางสุนันทา  สง่าเนตร              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว    

          นายนภัสดล  ลิมปิเจริญ            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี)                                    

          นายสุทธิชัย  เครือบคนโท           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าปอแดง      

          จ่าสิบเอกณรงค์  รัตนกุล            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

นวัตกรรมครูผู้สอน หลักสูตรต้านทุจริต

รางวัลชนะเลิศ                     

นางณัฐฐิการ์  สาระณา             ครู โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง      

นายวัฒนพงษ์  สนนอก             ครู โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข                                    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง       

นายกนกชาติ  พรหมบุบผา         ครู โรงเรียนบ้านหนองสนวน                                   

รางวัลชมเชย                       

นางสาวสุจรี  นีลกรรณชุติกุล       ครู โรงเรียนบ้านปางไม้       

              นางสาวจันสุดา  ประทุมโม         ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม       

โครงงานนักเรียนหลักสูตรต้านทุจริต

รางวัลชนะเลิศ                              โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง       โรงเรียนบ้านหนองสนวน      

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง       โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม    

รางวัลชมเชย                                โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข   

                                                      โรงเรียนบ้านคลองเตย       

.....................................................................................................................

Comments