ผลการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา

posted Sep 14, 2021, 2:20 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3 ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้โครงงานสะเต็มศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อน และเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของครูผู้สอนและผู้เรียนในการนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม    

                   บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประกวดฯ ตามแนบท้ายประกาศนี้

ผลการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระดับชั้นประถมศึกษา

รางวัลที่ได้รับ

โรงเรียน

ชื่อโครงงาน

สมาชิกในกลุ่ม

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

รางวัลชนะเลิศ

 

วัดไม้เสี่ยว

เครื่องดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

.เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาผักแว่น

. เด็กชายธนกร  ถ้ำพุดซา

. เด็กชายภานุวัฒน์  สินสำโรง

 

. นางสาวปิ่นแก้ว  หมั่นกระโทก

. นางสาวสุดารัตน์  เกาไธสง

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๑ 

บ้านเมืองปักสามัคคี

ถังหมักมหัศจรรย์

.เด็กหญิงพลอยชมพู  ผลดี

. เด็กหญิงสันต์หทัย  เฉียงจะโป๊ะ

. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซ่ลี 

. นายสุกฤษฎิ์  ทับอาสา

. นางสาวธัญญารัตน์  ชอบสระน้อย

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๒

 

บ้านหนองใหญ่พัฒนา

โหวดมหัศจรรย์  พลังเสียงสูง เสียงต่ำ

.เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฝ้ายคำ

๒ เด็กหญิงธิติพา  ชุมหิรัญ

. เด็กหญิงวิภาดา  ลักขษร

 

.นางสาวพรรวินท์  จูแจ่ม

.นางสาวกนกสุดา  ดีแล้ว

รางวัลชมเชย

 

บ้านระเริง

เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก

.เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรางอยู่

.เด็กหญิงธัญชนก  เตชะแก้ว

. เด็กหญิงปัฑารีย์  แหลมจันทึก

 

. นางนิภาพร  ไทยกิ่ง

. นางสาวฉัตรยุพา  ลาภกระโทก

เข้าร่วมกิจกรรม

 

บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

กระถางขวดพลาสติกดูดซับน้ำ

.เด็กชายชิษณุพงษ์  ถาดตะคุ

.เด็กชายอาโต้  ป้องดารา

.เด็กหญิงสุนิตา  สายตะคุ

.นายชัยทัศน์  ศูนย์ตรง

.นางโสภา  จันทอง

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลที่ได้รับ

โรงเรียน

ชื่อโครงงาน

สมาชิกในกลุ่ม

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

รางวัลชนะเลิศ

 

บ้านเมืองปักสามัคคี

เครื่องควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติในนาข้าว KidBright ( Automatic Water  Level  Controller  in  the  Rice  Field  by  KidBright )

.เด็กชายปิยวัฒน์  งามเมืองปัก

. เด็กชายอนรรฆวี  นาคศรี

.นายเหมราช  จิระสุไข

. นางสาวพัชรินทร์  สินจะโปะ

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๑

 

บ้านหนองแคทราย

Young  Create ยาง

. เด็กชายสุพรพล  ขุมทอง

. เด็กชายนรวิชญ์  บุญกลาง

. เด็กชายกฤศฎา  แสงกล้า

. นายณัฐดนัย  สายพิมพ์พงษ์

. นางสาวกาญนา หงษ์กระโทก

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๒

 

บ้านระเริง

เจลแอลกอฮอร์ล้างมือว่านหางจระเข้กลิ่นตะไคร้หอมฆ่าเชื้อโรคพร้อมไข้สูง

. เด็กหญิงสุริษา  สีแก้ว

. เด็กหญิงธกัลยากร  วงษ์แสง

. เด็กหญิงดารินทร์  เจริญกลาง

. นางนิศากร  ขำโชติ

. นางสาวจามิกร  ใยเพ็ง

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลที่ได้รับ

โรงเรียน

ชื่อโครงงาน

สมาชิกในกลุ่ม

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

เข้าร่วมกิจกรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

บ้านระเริง

พัดลมจิ๋ว

. นายศราวุธ  ราดไพร

. นายเสฏฐวุฒิ  พิมสอน

.นางสาวเนตรติยา  โสสันเทียะ

. นางสาววรรณภา  วาประสิทธิ์

. นายธนายุต  บัวสด

 

Comments