ผลการประกวดแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และคลิปสื่อการสอนออนไลน์

posted Sep 14, 2021, 2:37 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (กิจกรรมประกวดแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และคลิปการสอนออนไลน์ประกอบแผน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของครูผู้สอน

                            บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ได้จัดประกวด แผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และคลิปการสอนออนไลน์ประกอบแผน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประกวด ตามแนบท้ายประกาศนี้ 

1.ระดับปฐมวัย

                    รางวัลชนะเลิศ 

                             นางศรีสตางค์  ปรีชารัตนวงศ์      ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญ

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  

                             นางสาวสุดารัตน์  เกาไธสง         ครู โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 

                             นางวันวิสาข์  สร้อยเสน            ครู โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

                   รางวัลชมเชย 

                             1.นางสาวพูนทรัพย์  ชาญชัยศรี    ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

                             2.นางสมทรัพย์  มุ่งนากลาง        ครู โรงเรียนบ้านนางเหริญ

                             3.นางสาวพรทิพย์  ดาเดช          ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง

                             4.นางสาวสิรีธร  ชูเผ่า              ครู โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

                   ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม

1.      นางสาวสุภาพร  โทนตะขบ    ครู โรงเรียนบ้านน้อย

2.      นางสาวสุกัญญา วงค์คำ        ครู โรงเรียนบ้านน้อย

3.      นางสาวโสภิดา โพธิ์กิ่ง         ครู โรงเรียนบ้านน้อย

4.      นายนัฐพงษ์ แถมนา            ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา

2.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

                    รางวัลชนะเลิศ 

                             นางสาวพิลดา  หอมเนียม            ครู โรงเรียนบ้านหนองหินโคน     

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  

                             นางสาวจิราวรรณ  พุทธิ                              ครู โรงเรียนบ้านนางเหริญ

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

                             นางสาวชนัญธิดา จิรกรวงศ์                     ครู โรงเรียนบ้านหนองหินโคน

                   รางวัลชมเชย 

                             1.นางสาวสุนทราทิพย์ เม็งจันทึก   ครู โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)       

                             2.นางณณัฏฐ์ เต๋ทิ                   ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณวัณวิทยาคาร

                             3.นางสาวสุดาฤดี  เอี่ยมมาลา      ครู โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

                             4.นางอุมาภรณ์  คำพิลา            ครู โรงเรียนบ้านคลองบง

                   ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม

                             1. นางสุจิตรา  รักษ์พรมราช       ครู โรงเรียนบ้านปลายดาบ

                             2. นายธีรภัทร์  แก้วเมืองปัก       ครู โรงเรียนบ้านน้อย

                             3. นางสาวรัตนา  อาพรศรี         ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน

                             4. นางสาวจิรภิญญา ธงศรี         ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา

                             5. นางสาววีรนุช  ภูทอง            ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา 

                             6. นางสาวนิศาชล  เวียงสมุทร     ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

                             7. นางสาวปณิดา  ดายดัสกร      ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

                             8. นางสาวนรัญจ์ ศรีชะโร                    ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

3.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

                    รางวัลชนะเลิศ 

                             นางสาวฐิติมา กฤษสุวรรณ                   ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  

                             นางสาวรัตรวี เรียนพงศ์ชัย                   ครู โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 

                             นางสาวเยาวรัตน์ ก๊กรัมย์                    ครู โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว

                   รางวัลชมเชย 

                             1.นางสาวศรสวรรค์ หยาดไธสง    ครู โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)       

                            2.นายธีรวัฒน์ ศักดานุศาสน์        ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง    

                             3.นางสาวรุจรดา   งามกลาง       ครู โรงเรียนบ้านนางเหริญ         

                             4.นางสาววิเรืองรอง  บุญกระโทก  ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน

                             5.นางสาวศุภลักษณ์ พูนนอก       ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง

                   ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม

                             1. นางสาวนิยตา  สุพลขันธ์        ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย

                             2. นางสาวกุสุมา  ด่านสันเทียะ    ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

                             3. นางธันญาพัชญ์     ใจปัญญา   ครู โรงเรียนบ้านซับสะเดา

                             4. นายเอกพันธ์ ยิ้มพุดซา           ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา

                             5. นายอภิวัฒน์  ถาวร              ครู โรงเรียนบ้านน้อย

                             6. นายชัชวาลย์ บุญจง             ครู โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว

                             7. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญเรือง   ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 

4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                    รางวัลชนะเลิศ 

                             นายณัฐดนัย  สายพิมพ์พงษ์        ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  

                             นายพายุภักดิ์ ขุมพุทรา             ครู โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 

                             นางธัญจิรา  ชื่นชม                 ครู โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)       

                   รางวัลชมเชย

                             1.นางสาวนงลักษณ์  สมจิตร์       ครู โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

                             2.นายประภาส  ดิษฐ์เจริญ         ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่         

5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

                    รางวัลชนะเลิศ 

                                นางสาววรรณภา  วาประสิทธิ์      ครู โรงเรียนบ้านระเริง
Comments