ผลการประกวดวิธีการปฏิบัติที่เลิศ Best Practice โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว  ปีการศึกษา 2564

posted Sep 14, 2021, 2:02 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

        ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว เพื่อยกย่องและเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น โดยให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ส่งประกวดวิธีการปฏิบัติที่เลิศ Best Practice โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 2 ดาว

                    บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดวิธีการปฏิบัติที่เลิศ Best Practice โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประกวดฯ ดังต่อไปนี้

         รางวัลชนะเลิศ                               

          โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         

          1. โรงเรียนบ้านราษฎ์สามัคคี      

          2. โรงเรียนบ้านหนองสนวน

          รางวัลชมเชย 

          1. โรงเรียนบ้านน้อย

          2. โรงเรียนบ้านน้ำซับ

          3. โรงเรียนบ้านปางไม้

          4. โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก

Comments