ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562

posted Jun 8, 2020, 12:29 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ระดับ

จำนวน
นักเรียนที่เข้าสอบ
ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจำแนกตามวิชา
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทย ความสามารถรวมทั้ง 2 ด้าน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ประเทศ 644,794 44.94 46.46 45.70
สังกัด  สพฐ. 416,617 45.64 46.00 45.82
สพป.นม.3 2,163 45.29 44.17 44.73
Comments