ปฏิทินการทดสอบ ปีการศึกษา 2559

posted Sep 14, 2016, 11:32 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Sep 14, 2016, 11:32 PM ]
 28 กันยายน 2559 การทดสอบการอ่านอออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 4 กุมภาพันธ์  2560 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 4-5 กุมภาพันธ์  2560 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 18-19 กุมภาพันธ์  2560 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 23 กุมภาพันธ์  2560 การทดสอบการอ่านอออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4                
 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.1, ป.4, ป.5 ม.1,ม.2 
 8  มีนาคม 2560 การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 20 มีนาคม 2560 ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6
 25 มีนาคม 2560 ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 24 เมษายน 2560 ประกาศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    
Comments