อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเว็บไซต์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

posted Jul 5, 2016, 1:01 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้วยเครือข่ายออนไลน์ ให้แก่ครูจากโรงเรียนนำร่อง โรงเรียนละ 1 คน  เพื่อสร้าง website รวบรวมข้อมูล  เผยแพร่ความรู้  และส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้ขอเชิญบุคลากรในโรงเรียนของท่าน จำนวน 1 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้
        โรงเรียนในสังกัดอำเภอครบุรี                                           ระหว่างวันที่  2-3  กรกฎาคม  2559 
        โรงเรียนในสังกัดอำเภอปักธงชัย                                     ระหว่างวันที่  6-7  กรกฎาคม  2559 
        โรงเรียนในสังกัดอำเภอเสิงสาง และอำเภอวังน้ำเขียว  ระหว่างวันที่  8-9  กรกฎาคม  2559 
 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม (อาคาร 2)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3  ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดเตรียมบัญชีผู้ใช้อีเมล์ ของ gmail.com  คอมพิวเตอร์โน้ตบุค ไฟล์เอกสารต่างๆ เช่น ประวัติของโรงเรียน รูปภาพบุคลากรในโรงเรียน โครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน กำหนดการจัดกิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ พร้อมกับ AAR รายสัปดาห์  ไฟล์ภาพกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และปลั๊กไฟต่อพ่วงมาด้วย

Ċ
g21_1.pdf
(614k)
สพป นครราชสีมา เขต 3,
Jul 5, 2016, 1:01 AM
Comments