ยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม

posted Sep 14, 2021, 1:50 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Sep 14, 2021, 1:55 AM ]

ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี พ.ศ.2564 กิจกรรม 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่พัฒนาตนเองจน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และสังคม โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญ 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้คัดเลือก 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม  (เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร) 

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อ-สกุล

รางวัล

1

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

นางอุทุมพร  เครือบคนโท

ดีเยี่ยมอันดับ 1

2

โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)

นายเสงี่ยม  พระไตรยะ  

ดีเยี่ยมอันดับ 2

3

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

นายเมธี ณนภัทรเมธี     

ดีเยี่ยมอันดับ 3

4

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์

นายสันติภูภิภัค โสภักดี  

ดีเยี่ยมอันดับ 4

5

โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

นายนภัสดล  ลิมปิเจริญ

ดีเยี่ยมอันดับ 5

6

โรงเรียนครบุรีวิทยา

นางสาวผาณิต  ฉ่ำเมืองปักษ์

ดีเยี่ยมอันดับ 6

7

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง

นางสาวธนวรรณ  ไวบรรเทา

ดีเยี่ยมอันดับ 7

8

โรงเรียนบ้านไชยวาล

นางสาวศิริวรรณ์  รักษาสระน้อย

ดีเยี่ยมอันดับ 8

9

โรงเรียนบ้านหลุมเงิน

นางสาวรศิตา  รัตนโชติมาศ

ดีเยี่ยมอันดับ 9

10

โรงเรียนวังวารีวนราษฏร์วัฒนา

นางสาวมะลิวัลย์ จรกิ่ง   

ดีเยี่ยมอันดับ 10

11

โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง

นายสุทธิชัย  เครือบคนโท

ดีเยี่ยมอันดับ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีมาก  (เกียรติบัตร)
 

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อ-สกุล

รางวัล

1

โรงเรียนบ้านคลองเตย

นายวะราวุฒิ สุวรรณปะเถาว์

เกียรติบัตร

2

โรงเรียนบ้านปางไม้

นางสาวกนกพัทธ์ เวียงสีมา

เกียรติบัตร

3

โรงเรียนบ้านหนองหินโคน

ว่าที่ร้อยตรี ภูมิ เพชรศักดาสิริ

เกียรติบัตร

4

โรงเรียนบ้านหนองแวง

นายโชคชัย สินใหม่

เกียรติบัตร

5

โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว

นางสาวธรชญา ไพพา

เกียรติบัตร

 

 

 

 

 

 ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม (เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร)
 

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อ-สกุล

รางวัล

1

โรงเรียนท้าวสุระนารี (2521)

นางดวงพร  แก่นพะเนาว์

ดีเยี่ยมอันดับ 1

2

โรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎ์สามัคคี)

นางวันวิสาข์  สร้อยเสน  

ดีเยี่ยมอันดับ 2

3

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)

นายพายุภักดิ์  ขุมพุทรา  

ดีเยี่ยมอันดับ 3

4

โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

นายคณาธิป  เวชกามา   

ดีเยี่ยมอันดับ 4

5

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

นางรุ่งทิพย์  แอบฉิมพลี

ดีเยี่ยมอันดับ 5

6

โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม

นางสาวพิชญ์สินี  เกษียรจังหรีด

ดีเยี่ยมอันดับ 6

7

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง

นางลำดวน  วัดกระโทก

ดีเยี่ยมอันดับ 7

8

โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

นางสาวพัชรินทร์  สินจะโปะ

ดีเยี่ยมอันดับ 8

9

โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข

นางสาวนันทิพร นพพลกรัง

ดีเยี่ยมอันดับ 9

10

โรงเรียนบ้านนางเหริญ

นางสมทรัพย์  มุ่งนากลาง

ดีเยี่ยมอันดับ 10

11

โรงเรียนบ้านหนองหินโคน

นางกีรติกานต์  ศรีขัดเค้า

ดีเยี่ยมอันดับ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประเภทครูผู้สอน ระดับดีมาก  (เกียรติบัตร)

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อ-สกุล

รางวัล

1

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง

นายอุดม นาคหนองหาญ

เกียรติบัตร

2

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง

นางสาวน้ำอ้อย โยงกระโทก

เกียรติบัตร

3

โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)

นางยุพิณ เดชะยา

เกียรติบัตร

4

โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)

นางปิยะฉัตร ลิ้มวัฒนสัมพันธ์

เกียรติบัตร

5

โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)

นางจันทนา ฝาไธสง

เกียรติบัตร

6

โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)

นางสาวสุวิมล อินทร์บริสุทธิ์

เกียรติบัตร

7

โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง

นางสาวสุภาพ วิเศษพันธ์

เกียรติบัตร

8

โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง

นางวราภรณ์ ชัยวงษ์

เกียรติบัตร

9

โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง

นายประกายเพชร อ่อนทองหลาง

เกียรติบัตร

10

โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง

นางสาววรัญญาน์ ไชยจะโปะ

เกียรติบัตร

11

โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง

นายอนุวัฒน์ บรรดาศักดิ์

เกียรติบัตร

12

โรงเรียนบ้านไชยวาล

นางสาวนุจรินทร์ ช่วงครบุรี

เกียรติบัตร

13

โรงเรียนบ้านไชยวาล

นางนุชจะริน มิ่งขวัญทอง

เกียรติบัตร

14

โรงเรียนบ้านไชยวาล

นางสาวชุดาทิพย์ หาญนา

เกียรติบัตร

15

โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม

นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์แสง

เกียรติบัตร

16

โรงเรียนบ้านปางไม้

นางสาวจิดาภา หรรษาวงศ์

เกียรติบัตร

17

โรงเรียนบ้านหนองแวง

นางสาวยอดธิดา บำเพ็ญชอบ

เกียรติบัตร

18

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

นางสาวประภัสสร หุนตะคุ

เกียรติบัตร

19

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

นายประภาส ดิษฐ์เจริญ

เกียรติบัตร

20

โรงเรียนบ้านหลุมเงิน

นางสาวกรภัสสรณ์ นามไทยสงค์

เกียรติบัตร

21

โรงเรียนบ้านปางไม้

นางสาวนุจรี นีลกรรณชุติกุล

เกียรติบัตร

ประเภทครูผู้สอน ระดับดีมาก  (เกียรติบัตร) 

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อ-สกุล

รางวัล

22

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

นางสาวอัญเชิญขวัญ นิลผาย

เกียรติบัตร

23

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

นางสาวพยอม บอนขุนทด

เกียรติบัตร

24

โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข

นางสาวหทัยชนก ต้นกระโทก

เกียรติบัตร

25

โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข

นายกฤษฎา เจตน์จำนงค์

เกียรติบัตร

26

โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข

นางสาวนิธิวดี โสครู

เกียรติบัตร

27

โรงเรียนบ้านปางไม้

นางสาวสุภาพร มาลี

เกียรติบัตร

28

โรงเรียนบ้านปางไม้

นางสาวเพ็ญพักตร์ ทุมนาหาด

เกียรติบัตร

29

โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

นางสาวพูนทรัพย์ ชาญชัยศรี

เกียรติบัตร

30

โรงเรียนบ้านหนองแดง

นายรุ่งโรจน์ มณีกูล

เกียรติบัตร

31

โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

นางสาวดุษฎี แอบฉิมพลี

เกียรติบัตร

32

โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

นางสาวกรรัตน์ เพ็ญจันทร์

เกียรติบัตร

33

โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

นางสาวนภสร  วงษ์ศิริสุพรชัย

เกียรติบัตร

34

โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

นายฐาปนพงศ์ เฉียงสระน้อย

เกียรติบัตร

35

โรงเรียนวัดศรีษะกระบือ

นางสาวนวรัตน์ นนวงษ์ษา

เกียรติบัตร

36

โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ

นางวิรุฬห์อัมพร ภูมคุ้มเพชร

เกียรติบัตร

37

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

นางสาวธวัลพร อาจสาลี

เกียรติบัตร

38

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

นางสาวขนิษฐา ญาติดอน

เกียรติบัตร

39

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

นางสาวสุนีย์ เลขนอก

เกียรติบัตร

40

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

นางสาวทิฆัมพร อุตชี

เกียรติบัตร

41

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

นายปริญญา วาเสนัง

เกียรติบัตร

42

โรงเรียนแหลมรวกบำรุง

นางสาวมุกดา เพชรเสถียรไชย

เกียรติบัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประเภทครูผู้สอน ระดับดี (เกียรติบัตร)
 

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อ-สกุล

รางวัล

1

บ้านหนองหินโคน

นางวนิด เมืองยศ

เกียรติบัตร

2

บ้านหนองหินโคน

นางสาวพิลดา หอมเนียม

เกียรติบัตร

3

บ้านหนองหินโคน

นางสาวจุฬา ภักดีณรงค์

เกียรติบัตร

4

บ้านสระว่านพระยา

นางสุกัญญา บัวคำโคก

เกียรติบัตร

5

บ้านคลองเตย

นางสาวจันทร์ทิพย์ เจียนดอน

เกียรติบัตร

 ประเภทครูผู้สอน ระดับดี (เกียรติบัตร) 

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อ

รางวัล

6

ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

นางสาวธนัตตา สุนทราราม

เกียรติบัตร

7

บ้านหนองแวง

นายตาลเดี่ยว แอแดง

เกียรติบัตร

8

บ้านไทยสามัคคี

นางสาวสิริหล้า หล้าคำ

เกียรติบัตร

9

บ้านไทยสามัคคี

นางสาวบงกชพร บุราญศาล

เกียรติบัตร

10

บ้านโคกสันติสุข

นายวัฒนพงษ์ สนนอก

เกียรติบัตร

11

ธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)

นางสาวสำอาง หมายมี

เกียรติบัตร

12

ธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)

นางสาวสุภัคชญา ซุนสอน

เกียรติบัตร

Comments