คลังสื่อ

สื่อการสอนออนไลน์

posted Sep 14, 2021, 12:25 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Sep 23, 2021, 3:27 AM ]

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube                             
                        นางศรีสตางค์ ปรีชารัตนวงศ์
                        โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
                        ระดับชั้น อนุบาล
                        หน่วย : วันแม่
                        
                        นางสาวพูนทรัพย์ ชาญชัยศรี
                        โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
                        ระดับชั้นอนุบาล
                        หน่วย : ฝน


                        นางสาวสิรีธร ชูเผ่า
                        โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
                        ระดับชั้นอนุบาล
                        หน่วย : ฝน
                        นางสาวชนัญธิดา จิรกรวงศ์
                        โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
                        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                        เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน                  โดยใช้เครื่องหมายในการเปรียบเทียบ
                         จำนวน
                         หน่วยการเรียนรู้: จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0                        นางสาวสุดาฤดี เอี่ยมมาลา
                        โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
                        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
                        เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา
                         การลบ                        นางสาวรัตรวี เรียนพงศ์ชัย
                        โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
                        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                        เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Coding)
                        นางสาวฐิติมา กฤษสุวรรณ
                        โรงเรียนบ้านทุ่งเเขวน
                        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                        รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์
                        เรื่อง ลักษณะของดนตรี
                        นางสาวนงลักษณ์ สมจิตร์
                        โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                        หน่วย : ความสำคัญของระบบประสาท                          และรบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น                        นายพายุภักดิ์ ขุมพุทรา                                                       โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)                                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                    หน่วย : ข้อมูลและการประมวล
                        เรื่อง นักสำรวจรุ่นเยาว์

คลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center)

posted Sep 8, 2021, 2:24 AM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์

เชิญชวนครูผู้สอน นักเรียน เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม "OBEC Content Center" เนื้อหาทันสมัย และหลากหลายรูปแบบ เหมาะกับการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
https://contentcenter.obec.go.th/

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

posted May 26, 2016, 12:31 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาววาสนา เชื่อลี เรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม

หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

posted May 25, 2016, 11:59 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            - สาระประวัติศาสตร์
            - สาระภูมิศาสตร์

แบบทดสอบโอเน็ตคู่ขนาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

posted May 24, 2016, 9:04 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3

แบบทดสอบนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ สร้างขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

1-5 of 5