แบบทดสอบโอเน็ตคู่ขนาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

posted May 24, 2016, 9:04 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3

แบบทดสอบนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ สร้างขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ĉ
สพป นครราชสีมา เขต 3,
Jun 27, 2016, 11:08 PM
ĉ
สพป นครราชสีมา เขต 3,
Jun 27, 2016, 11:08 PM
ĉ
สพป นครราชสีมา เขต 3,
Jun 27, 2016, 11:08 PM
ĉ
สพป นครราชสีมา เขต 3,
Jun 27, 2016, 11:08 PM
ĉ
สพป นครราชสีมา เขต 3,
Jun 27, 2016, 11:08 PM
ĉ
สพป นครราชสีมา เขต 3,
Jun 27, 2016, 11:08 PM
Comments