บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

รายชื่อโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ที่ รหัส 10 หลัก ชื่อโรงเรียน รุ่นที่ รอบที่ ปีที่เข้าโครงการ รับตรารอบที่1 รับตรารอบที่2 รับตรารอบที่3
1 1030200688 ชุมชนบ้านตะขบ 1   ปี งปม. 2554 2555-2557 2559-2561 2562-2566
2 1030201203 บ้านโนนเหลื่อม 1   ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2562-2566
3 1030201195 บ้านบุไผ่ 1   ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2565
4 1030200135 บ้านหนองตะแบก 1   ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2565
5 1030200166 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1   ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2565
6 1030200702 อาจวิทยาคาร 1   ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2565
7 1030200703 บ้านปลายดาบ 1   ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2565
8 1030200736 สะแกราชวิทยาคม 1 3 ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560  
9 1030201089 บ้านราษฎร์พัฒนา 1   ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2565
10 1030201104 ชุมชนบ้านเสิงสาง 1   ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2565
11 1030200174 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561 2562-2566
12 1030200710 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 2 3 ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561  
13 1030201196 บ้านศาลเจ้าพ่อ 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561 2562-2566
14 1030200137 ครบุรีวิทยา 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561 2562-2566
15 1030200140 บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561 2562-2566
16 1030200168 บ้านแชะ 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561 2562-2566
17 1030200677 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2562-2566
18 1030200689 บ้านเขาพญาปราบ 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561 2562-2566
19 1030200690 บ้านคลองสาริกา 2 3 ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561  
20 1030200716 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 2 3 ปี งปม. 2555 2556-2558 2560-2562  
21 1030200717 บ้านเมืองปักสามัคคี 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561 2562-2566
22 1030201105 ท้าวสุรนารี(2521) 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561 2562-2566
23 1030201193 บ้านไทยสามัคคี 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2562-2566
24 1030200152 บ้านไชยวาล 2 3 ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561  
25 1030200678 จตุคามวิทยาคม 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561 2562-2566
26 1030200707 วัดพรหมราช 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561 2562-2566
27 1030200728 บ้านลำนางแก้ว 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561 2562-2566
28 1030200731 บ้านเก่าปอแดง 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561 2562-2566
29 1030201087 บ้านโนนสมบูรณ์ 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561 2562-2566
30 1030201101 บ้านหนองตะเข้-หนองตูม 2   ปี งปม. 2555 2556-2558 2559-2561 2562-2566
31 1030200165 บ้านหนองหินโคน 3   ปี งปม. 2556 2558-2560 2561-2563  
32 1030200671 ม่วงแก้ววิทยาคาร 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
33 1030200742 วัดหลุมข้าว 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
34 1030200136 บ้านหนองไทร 3   ปี งปม. 2556 2557-2559 2561-2563  
35 1030200161 บ้านมาบตะโกเอน 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
36 1030200162 บ้านสระว่านพระยา 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
37 1030200694 ป่าไม้อุทิศ 2 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
38 1030200697 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 3   ปี งปม. 2556 2557-2559 2561-2563  
39 1030200701 ไผ่สีสุก 3   ปี งปม. 2556 2557-2559 2561-2563  
40 1030200709 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
41 1030200713 บ้านหนองหญ้าขาว 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
42 1030200714 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 3 2 ปี งปม. 2556 2557-2559    
43 1030200715 แหลมรวกบำรุง 3   ปี งปม. 2556 2557-2559 2561-2563  
44 1030200740 วัดโพธินิมิตร 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
45 1030200741 วัดโพนทราย 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
46 1030201086 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
47 1030201093 บ้านหนองหิน 3   ปี งปม. 2556 2558-2560 2562-2564  
48 1030201191 บ้านคลองทุเรียน 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
49 1030201199 บ้านคลองสะท้อน 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
50 1030201205 บ้านบะใหญ่ 3   ปี งปม. 2556 2557-2559 2561-2563  
51 1030201212 บ้านระเริง 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
52 1030201213 บ้านหนองไม้สัก 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
53 1030201214 บ้านไทรงาม 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
54 1030200133 บ้านลำเพียก 3   ปี งปม. 2556 2557-2559 2561-2563  
55 1030200134 บ้านหนองแคทราย 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
56 1030200712 บ้านพันธ์สงวน 3 2 ปี งปม. 2556 2557-2559    
57 1030201078 บ้านกุดโบสถ์ 3   ปี งปม. 2556 2557-2559 2561-2563  
58 1030201188 บ้านบุตะโก 3   ปี งปม. 2556 2557-2559 2561-2563  
59 1030201207 บ้านหนองแวง 3 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562  
60   อนุบาลสกุลจิตร 3   ปี งปม. 2556 2557-2559 2561-2563  
61 1030200708 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 4   ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563  
62 1030200722 บ้านหลุมเงิน 4   ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563  
63 1030201094 สามัคคีประชาสรรค์ 4   ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563  
64 1030201098 บ้านสุขไพบูลย์ 4   ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563  
65 1030201099 บ้านหนองขนาก 4   ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563  
66 1030201106 บ้านโคกไม้งาม 4   ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563  
67 1030201107 บ้านสระประทีป 4   ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563  
68 1030201200 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 4   ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563  
69 1030200145 บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 4 2 ปี งปม. 2557 2558-2560    
70 1030200730 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) 4   ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563  
71 1030200723 หนองนกเขียนสามัคคี 5   ปี งปม. 2558 2562-2564    
72 1030200156 บ้านหนองใหญ่ 5   ปี งปม. 2558 2559-2561 2562-2564  
73 1030200157 บ้านใหญ่ 5   ปี งปม. 2558 2562-2564    
74 1030200691 บ้านน้อย 5   ปี งปม. 2558 2559-2561 2562-2564  
75 1030200693 บ้านยางกระทุง 5 1 ปี งปม. 2558      
76 1030200726 บ้านบ่อปลา 5   ปี งปม. 2558 2559-2561 2562-2564  
77 1030200727 บ้านพัดทะเล 5   ปี งปม. 2558 2559-2561 2562-2564  
78 1030201082 บ้านสมบัติเจริญ 5   ปี งปม. 2558 2559-2561 2562-2564  
79 1030201084 บ้านหนองสนวน 5   ปี งปม. 2558 2559-2561 2562-2564  
80 1030201184 บ้านโคกสันติสุข 5   ปี งปม. 2558 2559-2561 2562-2564  
81 1030201185 บ้านซับไทรทอง 5 2 ปี งปม. 2558 2560-2562    
82 1030201194 บ้านบุเจ้าคุณ(หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 5   ปี งปม. 2558 2559-2561 2562-2564  
83 1030201204 ด่านอุดมวิทยา 5   ปี งปม. 2558 2559-2561 2562-2564  
84 1030201206 บ้านวังน้ำเขียว 5   ปี งปม. 2558 2559-2561 2562-2564  
85 1030200733 บ้านคลองเตย 5   ปี งปม. 2558 2559-2561    
86 1030200144 บ้านตะกุดโนนระเวียง 6 2 ปี งปม. 2559 2560-2562    
87 1030200170 บ้านพนาหนองหิน 6   ปี งปม. 2559 2562-2564    
88 1030200173 จอมทองวิทยา 6 2 ปี งปม. 2559 2560-2562    
89 1030201092 ตะแบกวิทยา 6   ปี งปม. 2559 2562-2564    
90 1030201100 บ้านหนองแดง 6 2 ปี งปม. 2559 2560-2562    
91 1030201103 สกัดนาควิทยา 6   ปี งปม. 2559 2561-2563    
92 1030200743 วัดใหม่สำโรง 6   ปี งปม. 2559 2561-2563    
93 1030200142 บ้านมาบกราด 7   ปี งปม. 2560 2561-2563    
94 1030200147 บ้านหนองโบสถ์ 7 1 ปี งปม. 2560      
95 1030200151 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 7   ปี งปม. 2560 2562-2564    
96 1030200153 บ้านดอนแสนสุข 7   ปี งปม. 2560 2561-2563    
97 1030200172 บ้านหนองเสือบอง 7   ปี งปม. 2560 2562-2564    
98 1030200695 บ้านโคกสำราญ 7   ปี งปม. 2560 2561-2563    
99 1030200704 บ้านพุปลาไหล 7   ปี งปม. 2560 2561-2563    
100 1030201095 บ้านปางไม้ 7   ปี งปม. 2560 2561-2563    
101 1030201187 บ้านโนนสาวเอ้ 7   ปี งปม. 2560 2561-2563    
102 1030201198 บ้านคลองใบพัด 7   ปี งปม. 2560 2562-2564    
103 1030200139 บ้านโคกใบบัว 7เล็ก   ปี งปม. 2560 2562-2564    
104 1030200143 บ้านซับสะเดา 7เล็ก   ปี งปม. 2560 2562-2564    
105 1030200167 บ้านโคกสะอาด 7เล็ก   ปี งปม. 2560 2562-2564    
106 1030200169 บ้านดอนกรูด 7เล็ก   ปี งปม. 2560 2562-2564    
107 1030200687 วัดไม้เสี่ยว 7เล็ก   ปี งปม. 2560 2562-2564    
108 1030200724 บ้านกลาง 7เล็ก   ปี งปม. 2560 2562-2564    
109 1030200729 บ้านวังตะเคียน 7เล็ก   ปี งปม. 2560 2562-2564    
110 1030200739 วัดโคกสระน้อย 7เล็ก   ปี งปม. 2560 2562-2564    
111 1030201079 บ้านโคกโจด 7เล็ก   ปี งปม. 2560 2562-2564    
112 1030201088 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 7เล็ก   ปี งปม. 2560 2562-2564    
113 1030201097 บ้านประชาสันต์ 7เล็ก   ปี งปม. 2560 2562-2564    
114 1030201208 บ้านหนองโสมง 7เล็ก   ปี งปม. 2560 2562-2564    
115   อนุบาลเป็นหนึ่ง 7เล็ก   ปี งปม. 2560 2562-2564    
116 1030201083 บ้านสระตะเคียน 8   ปี งปม.2561 2562-2564    
117 1030201085 บ้านสันติสุข 8 1 ปี งปม.2561      
118 1030200176 บ้านซับก้านเหลือง 8 1 ปี งปม.2561      
119 1030200171 บ้านหนองรัง 8   ปี งปม.2561 2562-2564    
120 1030200141 บ้านทุ่งแขวน 8   ปี งปม.2561 2562-2564    
121 1030200158 บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 8   ปี งปม.2561 2562-2564    
122 1030200175 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 8 1 ปี งปม.2561      
123 1030200700 บ้านหัน(ครุราษฎร์อุทิศ) 8   ปี งปม.2561 2562-2564    
124 1030201197 เจียรวนนท์อุทิศ2 8   ปี งปม.2561 2562-2564    
125 1030200138 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 8 1 ปี งปม.2561      
126 1030201108 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 8เล็ก   ปี งปม.2561 2562-2564    
127 1030201109 บ้านหนองหลักศิลา 8เล็ก   ปี งปม.2561 2562-2564    
128 1030201110 หนองไผ่วิทยา 8เล็ก   ปี งปม.2561 2562-2564    
129 1030200706 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา 8เล็ก   ปี งปม.2561 2562-2564    
130 1030201202 บ้านซับเต่า 8เล็ก   ปี งปม.2561 2562-2564    
131 1030200684 บ้านหนองล้างช้าง 8เล็ก   ปี งปม.2561 2562-2564    
132 1030201081 บ้านท่าเยี่ยม 8เล็ก 1 ปี งปม.2561      
133 1030200177 บ้านหนองโสน 8เล็ก 1 ปี งปม.2561      
134 1030200148 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 8เล็ก   ปี งปม.2561 2562-2564    
135 1030200699 บ้านหนองนมนาง 8เล็ก 1 ปี งปม.2561      
136 1030200178 บ้านหนองหว้าประชาอาสา 9 1 2562      
137 1030200132 บ้านไร่แหลมทอง 9 1 2562      
138 1030200131 บ้านโปร่งสนวน 9 1 2562      
139 1030200674 วัดม่วง 9 1 2562      
140 1030200719 บ้านโนนแดง 9 1 2562      
141 1030200734 บ้านโป่งสามัคคี 9 1 2562      
142 1030200679 บ้านโกรกหว้า 9 1 2562      
143 1030200685 วัดบ้านพร้าว 9 1 2562      
144 1030200732 บ้านขี้เหล็ก 9 1 2562      
145 1030200696 บ้านวังหิน 9 1 2562      
146 1030201189 บ้านห้วยน้ำเค็ม 9 1 2562      
147 1030201210 บ้านคลองหินร่อง 9 1 2562      
148 1030200683 บ้านหนองผักไร 9 1 2562      
149 1030200705 บ้านหนองโดน 9 1 2562      
150 1030200720 บ้านหนองกก 9 1 2562      
151 1030200682 วัดศีรษะกระบือ 9 1 2562      
152 1030201190 บ้านคลองทราย 9 1 2562      
153 1030200673 วัดมกุฎไทยาราม 9 1 2562      
154 1030201102 บ้านหน้ากลองวิทยา 9 1 2562      
155 1030200149 บ้านอังโกน-ห้วยทราย 9 1 2562      
156 1030200681 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 9 1 2562      
157 1030200698 บ้านหนองตาด 9 1 2562      
158 1030201186 บ้านน้ำซับ 9 1 2562      
159 1030200672 วัดทุ่งจาน 9 1 2562      
160 1030200155 บ้านหนองต้อ 9 1 2562      
161 1030200735 บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 9 1 2562      
162 1030201090 บ้านราษฎร์สามัคคี 9 1 2562      
163 1030201192 บ้านคลองบง 9 1 2562      
164 1030201091 บ้านลำไซกง 9 1 2562      
165 1030200725 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี 9 1 2562      
166 1030200163 บ้านหนองเมา 9 1 2562      
167 1030200150 บ้านโกรกสำโรง 9 1 2562      
168 1030200159 บ้านบุยายแลบ 9 1 2562      
169 1030200146 บ้านไผ่ 9 1 2562      
170 1030201209 บ้านคลองกุ่ม 9 1 2562      
171 1030200692 บ้านบุหัวช้าง 9 1 2562      
172 1030201096 บ้านดอนแขวนประชานุกูล 9 1 2562      
173 1030200154 บ้านสระผักโพด 9 1 2562      
174 1030200130 บ้านเทพนิมิต 9 1 2562      
175 1030200737 บ้านนางเหริญ 9 1 2562      
176 1030200164 บ้านหนองสองห้อง 9 1 2562      
177 1030201080 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 9 1 2562      
178 1030200675 วัดหงษ์ 9 1 2562      
179 1030200160 บ้านบุหว้าสามัคคี 9 1 2562      
180 1030201201 บ้านวังหมี 9 1 2562      
181 1030200680 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 9 1 2562      
182 1030200711 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 9 1 2562      
183 1030200129 บ้านทรัพย์เจริญ 9 1 2562      
Comments