บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

รายชื่อโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ที่ ชื่อโรงเรียน รุ่นที่ ปีที่ รับตรา    
เข้าโครงการ รอบที่1 รอบที่2 รอบที่3 2 3
1 ชุมชนบ้านตะขบ 1 ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2563 2559-2561 2562-2564
2 บ้านโนนเหลื่อม 1 ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2563    
3 บ้านบุไผ่ 1 ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2563    
4 บ้านหนองตะแบก 1 ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2563    
5 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1 ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2563    
6 อาจวิทยาคาร 1 ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2563    
7 บ้านปลายดาบ 1 ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2563    
8 สะแกราชวิทยาคม 1 ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2563    
9 บ้านราษฎร์พัฒนา 1 ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2563    
10 ชุมชนบ้านเสิงสาง 1 ปี งปม. 2554 2555-2557 2558-2560 2561-2563    
11 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
12 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
13 บ้านศาลเจ้าพ่อ 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
14 ครบุรีวิทยา 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
15 บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
16 บ้านแชะ 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
17 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
18 บ้านเขาพญาปราบ 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
19 บ้านคลองสาริกา 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
20 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
21 บ้านเมืองปักสามัคคี 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
22 ท้าวสุรนารี(2521) 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
23 บ้านไทยสามัคคี 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
24 บ้านไชยวาล 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
25 จตุคามวิทยาคม 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
26 วัดพรหมราช 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
27 บ้านลำนางแก้ว 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
28 บ้านเก่าปอแดง 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
29 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
30 บ้านหนองตะเข้-หนองตูม 2 ปี งปม. 2555 2556-2558 2558-2560 2560-2562    
31 บ้านหนองหินโคน 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562   2558-2560  
32 ม่วงแก้ววิทยาคาร 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
33 วัดหลุมข้าว 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
34 บ้านหนองไทร 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
35 บ้านมาบตะโกเอน 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
36 บ้านสระว่านพระยา 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
37 ป่าไม้อุทิศ 2 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
38 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562 2561-2563    
39 ไผ่สีสุก 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
40 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
41 บ้านหนองหญ้าขาว 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
42 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
43 แหลมรวกบำรุง 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
44 วัดโพธินิมิตร 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
45 วัดโพนทราย 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
46 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
47 บ้านหนองหิน 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562   2558-2560  
48 บ้านคลองทุเรียน 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
49 บ้านคลองสะท้อน 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
50 บ้านบะใหญ่ 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
51 บ้านระเริง 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
52 บ้านหนองไม้สัก 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
53 บ้านไทรงาม 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
54 บ้านลำเพียก 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
55 บ้านหนองแคทราย 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
56 บ้านพันธ์สงวน 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
57 บ้านกุดโบสถ์ 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
58 บ้านบุตะโก 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
59 บ้านหนองแวง 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
60 อนุบาลสกุลจิตร 3 ปี งปม. 2556 2557-2559 2560-2562      
61 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 4 ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563      
62 บ้านหลุมเงิน 4 ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563      
63 สามัคคีประชาสรรค์ 4 ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563      
64 บ้านสุขไพบูลย์ 4 ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563      
65 บ้านหนองขนาก 4 ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563      
66 บ้านโคกไม้งาม 4 ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563      
67 บ้านสระประทีป 4 ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563      
68 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 4 ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563      
69 บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 4 ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563      
70 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) 4 ปี งปม. 2557 2558-2560 2561-2563      
71 หนองนกเขียนสามัคคี 5 ปี งปม. 2558 2559-2561        
72 บ้านหนองใหญ่ 5 ปี งปม. 2558 2559-2561        
73 บ้านใหญ่ 5 ปี งปม. 2558 2559-2561        
74 บ้านน้อย 5 ปี งปม. 2558 2559-2561        
75 บ้านยางกระทุง 5 ปี งปม. 2558 2559-2561        
76 บ้านบ่อปลา 5 ปี งปม. 2558 2559-2561        
77 บ้านพัดทะเล 5 ปี งปม. 2558 2559-2561        
78 บ้านสมบัติเจริญ 5 ปี งปม. 2558 2559-2561        
79 บ้านหนองสนวน 5 ปี งปม. 2558 2559-2561        
80 บ้านโคกสันติสุข 5 ปี งปม. 2558 2559-2561        
81 บ้านซับไทรทอง 5 ปี งปม. 2558 2559-2561     รอบ2/62  
82 บ้านบุเจ้าคุณ(หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 5 ปี งปม. 2558 2559-2561        
83 ด่านอุดมวิทยา 5 ปี งปม. 2558 2559-2561        
84 บ้านวังน้ำเขียว 5 ปี งปม. 2558 2559-2561        
85 บ้านคลองเตย 5 ปี งปม. 2558 2559-2561        
86 บ้านตะกุดโนนระเวียง 6 ปี งปม. 2559 2560-2562        
87 บ้านพนาหนองหิน 6 ปี งปม. 2559 2560-2562        
88 จอมทองวิทยา 6 ปี งปม. 2559 2560-2562        
89 ตะแบกวิทยา 6 ปี งปม. 2559 2560-2562        
90 บ้านหนองแดง 6 ปี งปม. 2559 2560-2562        
91 สกัดนาควิทยา 6 ปี งปม. 2559 2560-2562        
92 วัดใหม่สำโรง 6 ปี งปม. 2559 2560-2562        
93 บ้านมาบกราด 7 ปี งปม. 2560 2561-2563        
94 บ้านหนองโบสถ์ 7 ปี งปม. 2560 2561-2563       1
95 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 7 ปี งปม. 2560 2561-2563       1
96 บ้านดอนแสนสุข 7 ปี งปม. 2560 2561-2563        
97 บ้านหนองเสือบอง 7 ปี งปม. 2560 2561-2563       1
98 บ้านโคกสำราญ 7 ปี งปม. 2560 2561-2563        
99 บ้านพุปลาไหล 7 ปี งปม. 2560 2561-2563        
100 บ้านปางไม้ 7 ปี งปม. 2560 2561-2563        
101 บ้านโนนสาวเอ้ 7 ปี งปม. 2560 2561-2563        
102 บ้านคลองใบพัด 7 ปี งปม. 2560 2561-2563       1
103 บ้านโคกใบบัว ขนาดเล็ก ปี งปม. 2560 2561-2563       1
104 บ้านซับสะเดา ขนาดเล็ก ปี งปม. 2560 2561-2563       1
105 บ้านโคกสะอาด ขนาดเล็ก ปี งปม. 2560 2561-2563       1
106 บ้านดอนกรูด ขนาดเล็ก ปี งปม. 2560 2561-2563       1
107 วัดไม้เสี่ยว ขนาดเล็ก ปี งปม. 2560 2561-2563       1
108 บ้านกลาง ขนาดเล็ก ปี งปม. 2560 2561-2563       1
109 บ้านวังตะเคียน ขนาดเล็ก ปี งปม. 2560 2561-2563       1
110 วัดโคกสระน้อย ขนาดเล็ก ปี งปม. 2560 2561-2563       1
111 บ้านโคกโจด ขนาดเล็ก ปี งปม. 2560 2561-2563       1
112 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ ขนาดเล็ก ปี งปม. 2560 2561-2563       1
113 บ้านประชาสันต์ ขนาดเล็ก ปี งปม. 2560 2561-2563       1
114 บ้านหนองโสมง ขนาดเล็ก ปี งปม. 2560 2561-2563       1
115 อนุบาลเป็นหนึ่ง ขนาดเล็ก ปี งปม. 2560 2561-2563       1
116 บ้านสระตะเคียน 8 ปี งปม.2561 2562-2564        
117 บ้านสันติสุข 8 ปี งปม.2561 2562-2564        
118 บ้านซับก้านเหลือง 8 ปี งปม.2561 2562-2564        
119 บ้านหนองรัง 8 ปี งปม.2561 2562-2564        
120 บ้านทุ่งแขวน 8 ปี งปม.2561 2562-2564        
121 บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 8 ปี งปม.2561 2562-2564        
122 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 8 ปี งปม.2561 2562-2564        
123 บ้านหัน(ครุราษฎร์อุทิศ) 8 ปี งปม.2561 2562-2564        
124 เจียรวนนท์อุทิศ2 8 ปี งปม.2561 2562-2564        
125 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 8 ปี งปม.2561 2562-2564        
126 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 8เล็ก ปี งปม.2561 2562-2564        
127 บ้านหนองหลักศิลา 8เล็ก ปี งปม.2561 2562-2564        
128 หนองไผ่วิทยา 8เล็ก ปี งปม.2561 2562-2564        
129 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา 8เล็ก ปี งปม.2561 2562-2564        
130 บ้านซับเต่า 8เล็ก ปี งปม.2561 2562-2564        
131 บ้านหนองล้างช้าง 8เล็ก ปี งปม.2561 2562-2564        
132 บ้านท่าเยี่ยม 8เล็ก ปี งปม.2561 2562-2564        
133 บ้านหนองโสน 8เล็ก ปี งปม.2561 2562-2564        
134 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 8เล็ก ปี งปม.2561 2562-2564        
135 บ้านหนองนมนาง 8เล็ก ปี งปม.2561 2562-2564        
Comments