อ่านออกเขียนได้

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2562  สพป.นครราชสีมา เขต 3


    ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจำแนกตามวิชา
ระดับ จำนวน
นักเรียนที่เข้าสอบ
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
ประเทศ 793,016 68.50 72.81 70.66
สังกัด สพฐ.   67.49 72.51 70.00
สพป.นม.3 3,261 63.79 64.97 64.38
 

            ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ระยะครึ่งปี)    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
สรุปได้ดังนี้  

                   1. นักเรียนอ่านออก อ่านคล่อง/อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง 

                        1.1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั้งหมด 3,022 คน  นักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง  จำนวน 2,896 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.83  นักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง จำนวน 126 คน  คิดเป็นร้อยละ  
                        1.2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนทั้งหมด 2,479 คน  นักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง  จำนวน 2,442 คน  คิดเป็นร้อยละ   นักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง จำนวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.16
                        1.3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทั้งหมด 2,459 คน  นักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง  จำนวน 2,439 คน คิดเป็นร้อยละ 99.18  นักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง จำนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.81  
                        1.4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั้งหมด 2,510 คน  นักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง  จำนวน 2,027 คน คิดเป็นร้อยละ 80.75  นักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง จำนวน 483 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.24
                    1.5  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนทั้งหมด 2,530 คน  นักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง  จำนวน 2,389 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.42  นักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง จำนวน 141 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 5.57

                       1.6  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทั้งหมด 2,638 คน  นักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง  จำนวน 2,184 คน  คิดเป็นร้อยละ 82.78  นักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง  จำนวน 454 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.21
                        1.7  สรุปนักเรียนทั้งหมด 15,630 คน นักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง จำนวน 14,377 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.98  นักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง  จำนวน 1,261 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.08

              2. นักเรียนเขียนได้ เขียนคล่อง/เขียนไม่ได้ เขียนไม่คล่อง 

                       2.1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั้งหมด 3,022 คน  นักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง  จำนวน 2,775 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.82 นักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง จำนวน 247 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 8.17

                       2.2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนทั้งหมด 2,479 คน  นักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง  จำนวน 2,289 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.33  นักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง จำนวน 190 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.66   
                       2.3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทั้งหมด 2,459 คน  นักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง  จำนวน  2,439 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.18  นักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง  จำนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.81  
                        2.4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั้งหมด 2,510 คน  นักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง  จำนวน 2,027 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.75  นักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง  จำนวน 50 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.99
                        2.5  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนทั้งหมด 2,530 คน  นักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง  จำนวน  2,484 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.18  นักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง  จำนวน 46 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.81
                        2.6  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทั้งหมด 2,638 คน  นักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง  จำนวน  2,573 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.53  นักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง  จำนวน 65 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.46 
                          2.7  สรุปนักเรียนทั้งหมด 15,630 คน  นักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง จำนวน 15,020 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.09  นักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง จำนวน 618 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.95

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนร้อยละนักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง  และนักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 นักเรียน

จำนวน

(คน)

อ่านออก/

อ่านคล่อง

คิดเป็น

ร้อยละ

อ่านไม่ออก/

อ่านไม่คล่อง

คิดเป็น

ร้อยละ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3,020

2,896

95.83 

126

4.17

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2,479

2,442

98.50

37

1.49

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2,459

2,439

99.18

20

0.81

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2,510

2,027

80.75

483

19.24

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2,530

2,389

94.42

141

5.57

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2,638

2,184

82.78

454

17.21

รวมทั้งสิ้น

15,630

14,377

91.98

1,261

8.08

 ตารางที่ 2  แสดงจำนวนร้อยละนักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง  และนักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 

นักเรียน

จำนวน

(คน)

เขียนได้/

เขียนคล่อง

คิดเป็น

ร้อยละ

เขียนไม่ได้/

เขียนไม่คล่อง

คิดเป็น

ร้อยละ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3,020

2,775

91.82

247

8.17

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2,479

2,289

92.33 

190

7.66

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2,459

2,439

99.18 

20

0.81

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2,510

2,460

80.75 

50

1.99

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2,530

2,484

98.18 

46

1.81

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2,638

2,573

97.53 

65

2.46

รวมทั้งสิ้น

15,630

15,020

96.09

618

3.95

      


ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ระยะครึ่งปี)    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  สรุปได้ดังนี้  

                   1. นักเรียนอ่านออก อ่านคล่อง/อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง 

                        1.1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั้งหมด 3,066 คน  นักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง  จำนวน 2,982 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.26  นักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง จำนวน 56 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.82
                        1.2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนทั้งหมด 2,498 คน  นักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง  จำนวน 2,454 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.23  นักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง จำนวน 44 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.76   
                        1.3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทั้งหมด 2,471 คน  นักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง  จำนวน 2,438 คน คิดเป็นร้อยละ 98.66  นักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง จำนวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.33  
                        1.4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั้งหมด 2,441 คน  นักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง  จำนวน 2,257 คน คิดเป็นร้อยละ 92.46  นักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง จำนวน 184 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.53
                    1.5  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนทั้งหมด 2,534 คน  นักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง  จำนวน 2,458 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.00  นักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง จำนวน 76 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.99
                        1.6  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทั้งหมด 2,667 คน  นักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง  จำนวน 1,904 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.39  นักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง  จำนวน 763 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.60 
                         1.7  สรุปนักเรียนทั้งหมด 14,573 คน นักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง จำนวน 14,145 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.06  นักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง  จำนวน 428 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.94

              2. นักเรียนเขียนได้ เขียนคล่อง/เขียนไม่ได้ เขียนไม่คล่อง 

                       2.1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทั้งหมด 3,066 คน  นักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง  จำนวน 2,944 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.02  นักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง จำนวน 122 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.97
                       2.2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนทั้งหมด 2,498 คน  นักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง  จำนวน 2,372 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.95  นักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง จำนวน 126 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.04   
                        2.3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทั้งหมด 2,471 คน  นักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง  จำนวน  2,126 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.03  นักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง  จำนวน 345 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.96  
                        2.4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั้งหมด 2,441 คน  นักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง  จำนวน 2,346 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.10  นักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง  จำนวน 95 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.89
                        2.5  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนทั้งหมด 2,534 คน  นักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง  จำนวน  2,476 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.71  นักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง  จำนวน 58 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.28
                        2.6  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทั้งหมด 2,667 คน  นักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง  จำนวน  2,446 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.23  นักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง  จำนวน 58 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.17
                        2.7  สรุปนักเรียนทั้งหมด 15,677 คน  นักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง จำนวน 14,846 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.69  นักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง จำนวน 804 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.12

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนร้อยละนักเรียนอ่านออก/อ่านคล่อง  และนักเรียนอ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 นักเรียน

จำนวน

(คน)

อ่านออก/

อ่านคล่อง

คิดเป็น

ร้อยละ

อ่านไม่ออก/

อ่านไม่คล่อง

คิดเป็น

ร้อยละ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3,066

2,982

97.26

56

1.82

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2,498

2,454

98.23

44

1.76

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2,471

2,438

98.66

33

1.33

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2,441

2,257

92.46

184

7.53

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2,534

2,458

97.00

76

2.99

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2,667

1,904

71.39

763

28.60

รวมทั้งสิ้น

15,677

14,493

92.44

1,156

43.34

 ตารางที่ 2  แสดงจำนวนร้อยละนักเรียนเขียนได้/เขียนคล่อง  และนักเรียนเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง

               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

นักเรียน

จำนวน

(คน)

เขียนได้/

เขียนคล่อง

คิดเป็น

ร้อยละ

เขียนไม่ได้/

เขียนไม่คล่อง

คิดเป็น

ร้อยละ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3,066

2,917

95.14

122

3.97

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2,498

2,372

94.95

126

5.04

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2,471

2,126

86.03

345

13.96

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2,441

2,346

96.10

95

3.89

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2,534

2,476

97.71

58

2.28

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2,667

2,609

97.82

58

2.17

รวมทั้งสิ้น

15,677

14,846

94.69

804

5.12

 


ผลการประเมินการอ่านการเขียน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

   คลิกที่ https://sites.google.com/site/hxngnithesyante/baeb-rayngan-phl-kar-pramein-kar-xan-kheiyn/kar-pramein-kar-xan-kar-kheiyn
Comments