กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ NT

posted Feb 16, 2017, 7:41 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์

  
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (national test:NT ) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 4 อำเภอ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ(O-NET)

posted Feb 14, 2017, 11:55 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 16, 2017, 7:25 PM ]

  
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

posted Feb 14, 2017, 11:51 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 16, 2017, 6:38 PM ]

  

กิจกรรมการแข่งขันเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ.2560

การประเมินสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

posted Feb 14, 2017, 11:39 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 16, 2017, 6:35 PM ]

  

การประเมินสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3  จำนวน 48 โรงเรียน  เพื่อพิจารณาคัดเลือก Bast Practice 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำส่งข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเข้าระบบQAMS

posted Feb 14, 2017, 10:26 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 16, 2017, 6:33 PM ]

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำส่งข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเข้าระบบQAMS ขยายผลไปยังครูผู้รับผิดชอบทั้ง 4 อำเภอ ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2560 

การทดสอบ Pre O-NET

posted Dec 21, 2016, 10:18 PM by nma3 admin

  
นิเทศ ติดตามการทดสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่3 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 เพื่อวิเคราะห์ผลรายบุคคลและนำผลมาส่งเสริมพัฒนานักเรียน พร้อมสำหรับการทดสอบ O-NET ต่อไป

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

posted Dec 21, 2016, 12:19 AM by nma3 admin

  
ร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โรงเรียนบ้านใหญ่ อำเภอครบุรี, โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม อำเภอปักธงชัย และโรงเรียนบ้านบะใหญ่ อำเภอวังน้ำเขียว ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66

posted Dec 20, 2016, 10:23 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 15, 2017, 6:37 PM ]

    

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ

posted Dec 20, 2016, 9:54 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 15, 2017, 6:38 PM ]

  
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ วางแผนการจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ รับฟัง และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และครู จาก CPF

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน

posted Dec 20, 2016, 9:25 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 15, 2017, 6:37 PM ]

  
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ รับฟังแนวคิด เหตุผล ปัญหา และความต้องการ นำโดย นายวิวรรธ์ วงศ์สิทธิ์ และ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 

1-10 of 73