กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

posted Sep 22, 2021, 9:55 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564 ผ่าน Application Zoom 

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

posted Sep 22, 2021, 9:47 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  ระดับประถมศึกษา เพื่ออบรม ทบทวน โรงเรียนแกนนำและขยายผลสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ในวันที่ 18  กันยายน  2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ  สพป.นครราชสีมา เขต 3

การอบรมให้ความรู้การสร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

posted Sep 22, 2021, 1:18 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

การอบรมให้ความรู้การสร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตและการสร้างเครือข่าย ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Google Meet 

การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

posted Sep 22, 2021, 12:26 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Sep 22, 2021, 1:45 AM ]

การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2564  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BSTTlc_k6XY

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)

posted Sep 14, 2021, 2:29 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Sep 22, 2021, 1:44 AM ]


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ในสถานการณ์วิกฤต(COVID-19)
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2564 ศึกษาเพิ่มเติมทาง https://drive.google.com/file/d/132rMRFgaR4TZ7Msq3NDa_dBIYWFuK_xC/view?usp=sharing

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบจัดการผลการเรียน (Schoolmis)

posted Sep 13, 2021, 11:12 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Sep 22, 2021, 1:43 AM ]


คลิปวิดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบจัดการผลการเรียน (Schoolmis) ด้วยระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2564 ศึกษาเพิ่มเติมได้ทาง https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NGMLamRxSFQ

เตรียมความพร้อมการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ Pisa

posted Sep 13, 2021, 10:58 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Sep 22, 2021, 1:42 AM ]


คลิปวิดีโอการอบรมการเตรียมความพร้อมการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ Pisa
(Program for International Student Assessment : PISA)  ด้วยระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meeting
ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564 ศึกษาเพิ่มเติมได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=0RHBAgt8Gsw

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564

posted Jul 2, 2021, 1:55 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3


จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2564

posted Jul 2, 2021, 1:53 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

 

1-10 of 52