กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)

posted Sep 14, 2021, 2:29 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Sep 14, 2021, 2:31 AM ]

อบรม 3R8C 10-11ก.ย.64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ในสถานการณ์วิกฤต(COVID-19)
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบจัดการผลการเรียน (Schoolmis)

posted Sep 13, 2021, 11:12 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Sep 14, 2021, 12:17 AM ]

วิดีโอ YouTube


คลิปวิดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบจัดการผลการเรียน (Schoolmis) 
ด้วยระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2564
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NGMLamRxSFQ

เตรียมความพร้อมการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ Pisa

posted Sep 13, 2021, 10:58 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Sep 13, 2021, 11:27 PM ]

วิดีโอ YouTube

คลิปวิดีโอการอบรมการเตรียมความพร้อมการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ Pisa
(Program for International Student Assessment : PISA)
ด้วยระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meeting
ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564
https://www.youtube.com/watch?v=0RHBAgt8Gsw

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564

posted Jul 2, 2021, 1:55 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3


จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2564

posted Jul 2, 2021, 1:53 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

 

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2564

posted Apr 7, 2021, 9:16 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3

 
  


จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

posted Mar 2, 2021, 10:50 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Apr 7, 2021, 9:17 PM ]


จดหมายข่าวฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2564

posted Feb 23, 2021, 9:51 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Apr 7, 2021, 9:18 PM ]


การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

posted Jun 8, 2020, 12:55 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล สพป.นครราชสีมา เขต 3 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัดเพื่อให้ความช่วยเหลือ สังเกตสภาพปัญหา ซักถาม ให้คำแนะนำ แก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 9

posted Jul 22, 2019, 8:15 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3

  

การอบรมเชิงปฎิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 สำหรับโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 9 และรุ่นที่1-8 สำหรับครูที่ยังไม่เคยอบรมขั้นพื้นฐาน วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา

1-10 of 47