กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2564

posted Apr 7, 2021, 9:16 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3

 
  


จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

posted Mar 2, 2021, 10:50 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Apr 7, 2021, 9:17 PM ]


จดหมายข่าวฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2564

posted Feb 23, 2021, 9:51 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Apr 7, 2021, 9:18 PM ]


การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

posted Jun 8, 2020, 12:55 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล สพป.นครราชสีมา เขต 3 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัดเพื่อให้ความช่วยเหลือ สังเกตสภาพปัญหา ซักถาม ให้คำแนะนำ แก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 9

posted Jul 22, 2019, 8:15 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3

  

การอบรมเชิงปฎิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 สำหรับโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 9 และรุ่นที่1-8 สำหรับครูที่ยังไม่เคยอบรมขั้นพื้นฐาน วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

posted Jul 22, 2019, 7:44 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3

  

การประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) และการบันทึกรายงานในระบบฐานข้อมูล ITA ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(อ่างหิน) อำเภอปักธงชัย สำหรับโรงเรียนในสังกัดอำเภอปักธงชัยและวังน้ำเขียว และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี สำหรับโรงเรียนในสังกัดอำเภอครบุรีและเสิงสาง


การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มในระดับปฐมวัย

posted Jul 3, 2019, 2:07 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

  

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ และ 4 บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มในระดับปฐมวัย (พี่เลี้ยงประจำศูนย์) ระหว่างวันที่ 8-9 ,15 -17 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2562

posted Jul 3, 2019, 1:46 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

  
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวนทั้งสิ้น 183 โรงเรียน โดยคณะศึกษานิเทศก์ร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม -21 มิถุนายน 2562

โครงการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์

posted Jul 3, 2019, 1:29 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3

  
โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 39 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พร้อมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ สำหรับครูผู้สอน ป.1 -3 เรื่อง การพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ สู่ทักษะการมีวิจารณญาณ ด้วยวิธีการ "นั่งร้าน" เพื่อความเฉลียวฉลาด ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 

อบรมปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับครูปฐมวัย "วิทยาการคำนวณ" Unplugged Computer​ Science

posted Jul 3, 2019, 12:46 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Jul 3, 2019, 12:50 AM ]

 
การอบรมปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับครูปฐมวัย​ โรงเรียนในโครงการ​บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่1-8​ หัวข้อเรื่อง​"วิทยาการคำนวณ" Unplugged.Computer​ Science ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม.พ.ศ.2562​  ณ ห้องประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา

1-10 of 42