การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยยุคปฏิรูปการศึกษา

posted Jul 28, 2016, 8:33 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
  
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา "การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยยุคปฏิรูปการศึกษา" ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และ 3  รวมทั้งสิ้นจำนวน 350 คน  วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย เป็นวิทยากร  
Comments