การนิเทศ ติดตามการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

posted Mar 28, 2019, 11:25 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
  

การนิเทศ ติดตามการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2562

Comments