การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรม boot camp

posted Dec 14, 2016, 9:55 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 15, 2017, 6:40 PM ]
  
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรม Boot Camp (English Teaching Development Program From Boot Camp) ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุลากรทางการศึกษา(อ่างหิน)
Comments