การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย

posted Jul 28, 2016, 8:52 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
  
การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 , เขต 3 และ เขต 6 หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา 
Comments