การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ

posted Dec 14, 2016, 10:21 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
 

การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference  ระหวา่งวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559  ณ  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน
Comments