การประกวดสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

posted Sep 15, 2016, 1:15 AM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 15, 2017, 6:44 PM ]
    
การประกวดสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ  ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อำเภอปักธงชัย
Comments