การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ปีงบประมาณ 2558

posted Jul 21, 2016, 3:09 AM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง นำโดย นายสมเกียรติ ชิดไธสง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3  พร้อมคณะ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง
Comments