การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

posted Jun 21, 2016, 8:53 PM by nma3 admin
  
  
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลและประเมินงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้นิเทศ ติดตาม และประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ทั้งหมด 38 โรงเรียน ในสังกัด 
Comments