การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

posted Jun 8, 2020, 12:55 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล สพป.นครราชสีมา เขต 3 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัดเพื่อให้ความช่วยเหลือ สังเกตสภาพปัญหา ซักถาม ให้คำแนะนำ แก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ.2563
Comments