การทดสอบ Pre O-NET

posted Dec 21, 2016, 10:18 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3
  
นิเทศ ติดตามการทดสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่3 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 เพื่อวิเคราะห์ผลรายบุคคลและนำผลมาส่งเสริมพัฒนานักเรียน พร้อมสำหรับการทดสอบ O-NET ต่อไป
Comments