การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ(O-NET)

posted Feb 14, 2017, 11:55 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 16, 2017, 7:25 PM ]
  
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
Comments