การอบรมให้ความรู้การสร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

posted Sep 22, 2021, 1:18 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3
การอบรมให้ความรู้การสร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตและการสร้างเครือข่าย ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Google Meet 
Comments