การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

posted Sep 22, 2021, 12:26 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Sep 22, 2021, 1:45 AM ]
การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2564  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BSTTlc_k6XY

Comments