การอบรมพัฒนาครูแนะแนว

posted Sep 15, 2016, 12:28 AM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 15, 2017, 6:48 PM ]
  
การอบรมพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา "การเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน" เพื่อการแนะแนวอาชีพตามมติ ครม. โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเวังน้ำเขียว
Comments