โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

posted Jul 22, 2019, 7:44 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3
  

การประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) และการบันทึกรายงานในระบบฐานข้อมูล ITA ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(อ่างหิน) อำเภอปักธงชัย สำหรับโรงเรียนในสังกัดอำเภอปักธงชัยและวังน้ำเขียว และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี สำหรับโรงเรียนในสังกัดอำเภอครบุรีและเสิงสาง


Comments