ขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการรูปแบบโครงงาน และกระบวนการวิจัย

posted Jun 27, 2016, 11:27 PM by nma3 admin   [ updated Jun 27, 2016, 11:28 PM ]
 
 

วันที่ 27- 28 มิถุนายน 2559 ขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการรูปแบบโครงงาน และกระบวนการวิจัย ให้กับครูทุกคนในโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์, โรงเรียนสกัดนาควิทยา,โรงเรียนบ้านหนองแดง,โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม, โรงเรียนบ้านสระประทีป รวม 80 คน เพื่อไปขับเคลื่อนทั้งโรงเรียนในการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ วิทยากร นำทีมโดย ผอ.วิชุดา ชัยชาญ และทีมงาน จากโรงเรียนบ้านดอนข่า อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
Comments