นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2562

posted Jul 3, 2019, 1:46 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3
  
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวนทั้งสิ้น 183 โรงเรียน โดยคณะศึกษานิเทศก์ร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม -21 มิถุนายน 2562
Comments