ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินงานเดือน พฤษภาคม 2562
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3 
วันเดือนปี กิจกรรม/โครงการ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
7 พฤษภาคม 2562 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงแรมโกลเด้นท์แลนด์ ครูวิชาการทุกโรงเรียน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางชนิกานต์  โสภาพิศ  
8-9 พฤษภาคม 2562 การอบรมเฉพาะทางสำหรับครูปฐมวัย หัวข้อเรื่อง Unpugged Computer Science   ครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8 จำนวน 135  คน นางจิรภัทร  พงษ์พัทธ์รุจ
9-11 พฤษภาคม 2562 อบรมครูโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาSTEM ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ครูผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม  จำนวน 60  คน นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
24-26 พฤษภาคม 2562 อบรมครูโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาSTEM ระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ครูผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม  จำนวน 60  คน นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย


ปฏิทินงานเดือน เมษายน 2562
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3 
วันเดือนปี กิจกรรม/โครงการ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1 เมษายน 2562 ประชุมการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด นางฐิตารีย์  จุฑางกูร
3-5 เมษายน 2562 จัดทำผลงานประเมิน ผอ.เขต เชี่ยวชาญ โรงแรมโกลเด้นท์แลนด์  คณะกรรมการ นายธนู  ฤทธิกูล
25-27 เมษายน 2562 อบรมครูโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาSTEM ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ครูผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม  จำนวน 60  คน นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
30 เมษายน -1 พฤษภาคม 2562 จัดทำแผนกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562   ศึกษานิเทศก์ทุกคน นางชนิกานต์  โสภาพิศ