ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินงานเดือน มิถุนายน 2560
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3 
วันเดือนปี กิจกรรม/โครงการ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
5 มิถุนายน 2560 การประขุมจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนครบุรี(มัธยม) ครูประจำชั้น ป.6 และ ม.3 สังกัดอำเภอครบุรี นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
6 มิถุนายน 2560 การประขุมจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ครูประจำชั้น ป.6 และ ม.3 สังกัดอำเภอเสิงสาง นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
8 มิถุนายน 2560 การประขุมจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านบุไผ่ ครูประจำชั้น ป.6 และ ม.3 สังกัดอำเภอวังน้ำเขียว นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
10 มิถุนายน 2560 การประขุมจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ครูประจำชั้น ป.6 และ ม.3 สังกัดอำเภอปักธงชัย นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
10-11 มิถุนายน 2560 ประชุมสัมมนาพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสำหรับชมรมครูปฐมวัย บ้านสวนทองรีสอร์ท ครูแกนนำปฐมวัย จำนวน 45 คน นางกานปวรีย์  ศรีศักดิ์
16-17 มิถุนายน 2560 ประชุมโรงเรียนเครือข่ายอาซียน ห้องประชุม สพป.นม.3 โรงเรียนเครือข่ายอาซียน 11 รร. นางชนิกานต์  โสภาพิศ  
15-16 มิถุนายน 2560 ประชุมปฏิบัติการชยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)ไปใช้ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรแกนนำ 12 กลุ่มๆ ละ 4 คน  นางฐิตารีย์  จุฑางกูร
19 มิถุนายน 2560 แข่งขันกิจกรรมภาษาไทย โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร   นายบัณฑิต ปันเต
26 มิถุนายน 2560 PLC ครูวิชาการ และประธานกลุ่มศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูวิชาการทุกโรงเรียน และประธานกลุ่ม นายธนู  ฤทธิกูล
24-25 มิถุนายน 2560 ประชุมปฏิบัติการ STEM โรงแรมสบาย อำเภอเมือง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
26-28  มิถุนายน 2560 ประเมินการอ่าน เขียน ป1-ม.3     นายบัณฑิต ปันเต        
30  มิถุนายน 2560ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร  นางพัชรนัทธ์  หาสินทรัพย์
ปฏิทินงานเดือน พฤษภาคม 2560
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
วันเดือนปี กิจกรรม/โครงการ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1-4 พฤษภาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกาและครูวิทยากรแกนนำ เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู จำนวน 560 คน นางสาวจุฬาพัฒน์  มณีสุวรรณ์ 
2-3 พฤษภาคม 2560 อบรมครูปฐมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องน้ำ และอากาศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี    อำเภอปักธงชัย ครูปฐมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 7/2560 จำนวน 23 โรงเรียน นางกานปวรีย์  ศรีศักดิ์
6 พฤษภาคม 2560 อบรมโครงงานแบบสืบเสาะ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี    อำเภอปักธงชัย ครูปฐมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 1-7  จำนวน 115 โรงเรียน นางกานปวรีย์  ศรีศักดิ์
8-10 พฤษภาคม 2560 ประชุปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่สูง โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน นางจิรภัทร  พงษ์พัทธ์รุจ
8-9 พฤษภาคม จัดทำแผนนิเทศ ห้องประชุม สพป.นม.3 ศึกษานิเทศก์ทุกคน นางสาวสุปรีดา  สถิตธรรมรัตน์
11-12 พฤษภาคม 2560 อบรมครูสังคม ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   นางชนิกานต์  โสภาพิศ 
10  พฤษภาคม 2560 ประชุม กตปน. ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กตปน. นายบัณฑิต ปันเต
16-19 พฤษภาคม 2560 นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด ศึกษานิเทศก์ทุกคน
20 พฤษภาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือการพ้ฒนาการัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน นางพัชรนัทธ์  หาสินทรัพย์
23 พฤษภาคม 2560 ประชุมชี้แจงโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ห้องประชุม สพป.นม.3 ผู้อำนวยการโรงเรียน และบรรณารักษ์ นายบัณฑิต ปันเต
23-31  พฤษภาคม 2560 ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินและจัดทำฐานข้อมูล และสร้างความตระหนัก สื่อสารและความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 4 จุด  4 อำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูวิชาการทุกโรงเรียน  นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
28 พฤษภาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการสอนแจกลูกสะกดคำ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียน นายบัณฑิต ปันเต
31 พฤษภาคม 2560ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน นายบัณฑิต ปันเต

 
ปฏิทินงานเดือน มีนาคม 2560

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
วันเดือนปี กิจกรรม/โครงการ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1 มีนาคม 2560 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ทุกโรงเรียนในสังกัด นักเรียน ชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
7    มีนาคม    2560    โครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  ปี 2560 โรงเรียนบ้านบุไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว  ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  ปี 2560 นางกานปวรีย์  ศรีศักดิ์
8 มีนาคม 2560 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nationnal Test : NT) โรงเรียนในสังกัด นักเรียน ชั้น ป.3 นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
9    มีนาคม 2560   ตรวจข้อสอบ การทดสอบNT โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน อำเภอครบุรี คณะกรรมการ นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
9    มีนาคม 2560   โครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  ปี 2560 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง                 ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  ปี 2560 นางกานปวรีย์  ศรีศักดิ์
10     มีนาคม 2560    การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์  โรงเรียนในสังกัดอำเภอเสิงสาง นางสาวจุฬาพัฒน์  มณีสุวรรณ์ 
10     มีนาคม 2560    ตรวจข้อสอบ การทดสอบNT โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อำเภอปักธงชัย คณะกรรมการ นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
10     มีนาคม 2560    โครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  ปี 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์  อำเภอครบุรี     ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  ปี 2560 นางกานปวรีย์  ศรีศักดิ์
11     มีนาคม 2560    การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดอำเภอปักธงชัย นางสาวจุฬาพัฒน์  มณีสุวรรณ์ 
12     มีนาคม 2560    โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี โรงเรียนในสังกัดอำเภอวังน้ำเขียว
13     มีนาคม 2560    โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ  โรงเรียนในสังกัดอำเภอครบุรี
14 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  ปี 2560 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี    อำเภอปักธงชัย ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  ปี 2560 นางกานปวรีย์  ศรีศักดิ์
14 มีนาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี    อำเภอปักธงชัย ผู้บริหารและครูผู้สอนที่สมัครเข้าร่วม นางสาววสานา เชื่อลี
15 มีนาคม 2560 การประชุมปฏิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนบ้านแชะ โรงเรียนขนาดเล็ก นางจิรภัทร  พงษ์พัทธ์รุจ 
18 มีนาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้บริหารและครูผู้สอนที่สมัครเข้าร่วม นางสาววสานา เชื่อลี
21 มีนาคม 2560 อบรมครูตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนในสังกัด นางฐิตารีย์  จุฑางกูร
23 มีนาคม 2560 การอบรมโปรแกรม schoolmis  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียน นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
24 มีนาคม 2560 การอบรมโปรแกรม schoolmis  โรงเรียนครบุรี(มัธยม)  อำเภอครบุรี ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียน นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
24 มีนาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการใช้สื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 3 อาคาร 2 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ นางสาวสุปรีดา  สถิตธรรมรัตน์
25 มีนาคม 2560 การอบรมโปรแกรม schoolmis  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี    อำเภอปักธงชัย ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียน นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
27 มีนาคม 2560 การอบรมโปรแกรม schoolmis  โรงเรียนบ้านบุไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว  ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียน นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
30 มีนาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการใช้สื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) โรงแรมขวัญเรือน อำเภอเมือง  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ นางสาวสุปรีดา  สถิตธรรมรัตน์
31 มีนาคม 2560


ปฏิทินงานเดือน กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
 
วันเดือนปี กิจกรรม/โครงการ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1-3 กุมภาพันธ์ 2560 จัดเตรียมข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
4-5 กุมภาพันธ์ 2560 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนในสังกัดสพป.นม.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
6 กุมภาพันธ์ 2560 จัดเตรียมกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ(O-NET)  ส่ง สทศ. สพป.นม.3 คณะกรรมการ นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
16  กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบ NT โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521), โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน คณะกรรมการ นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
17 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบ NT โรงเรียนบ้านบุไผ่ ,  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี  คณะกรรมการ นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
21 กุมภาพันธ์ 2560 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง  อำเภอเสิงสาง  ครูผู้รับผิดชอบ นางพัชรนัทธ์  หาสินทรัพย์
21 กุมภาพันธ์ 2560 การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัยการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนละ 1 คน นางกานปวรีย์  ศรีศักดิ์
21 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามการทดลองใช้สื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นางสาวสุปรีดา  สถิตธรรมรัตน์
22 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามการทดลองใช้สื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นางสาวสุปรีดา  สถิตธรรมรัตน์
23 กุมภาพันธ์ 2560 ดำเนินการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้น ป.1–ป.2 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559 ทุกโรงเรียนในสังกัด นักเรียน ชั้น ป.1–ป.2 นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
24 กุมภาพันธ์ 2560 ดำเนินการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้น ป.3–ป.4 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559  ทุกโรงเรียนในสังกัด นักเรียน ชั้น ป.3–ป.4 นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย
28 กุมภาพันธ์ 2560 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ทุกโรงเรียนในสังกัด นักเรียน ชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย