ภาษาอังกฤษ

คู่มือแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย
    สาระที่ 2
    สาระที่ 3
    สาระที่ 4

1.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ไฟล์ PDF)       
   https://drive.google.com/file/d/1z4YIu32PQnLSHkkAf8n7xvQAwzouu0Hj/view?usp=sharing
2.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ไฟล์ Word)  
   https://drive.google.com/file/d/1njVFfcoXuiNj5Wky7oHz8wgkV_F3k2JE/view?usp=sharing
3.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ไฟล์ PDF) 
   https://drive.google.com/file/d/1ySheq5fkvmVeSVjEzo1Iht0oyMgGKUij/view?usp=sharing
4.
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ไฟล์ Word)       
   
https://drive.google.com/file/d/1rjaV3rL5iuQiFZuQ4kEpVNkZPh8iMECO/view?usp=sharing
5.
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไฟล์ PDF)  
   
https://drive.google.com/file/d/1Cf1ccjLXXMUJ1RB-5FL0Fd-PFYBkekSc/view?usp=sharing
6.
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไฟล์ Word) 
   
https://drive.google.com/file/d/1MUO0Tg51ronl2O_8ylqgxQtqWgue80AV/view?usp=sharing

หรือ ลิ้งค์ที่ระบุในหน้าเว็บไซต์ หรือสแกน QR Code

https://www.kruupdate.com/


   

ครูแกนนำภาษาอังกฤษ English Boot Camp ในการพัฒนาความสามารถทางภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ได้รับคัดเลือกจากผลการสอบประเมินครูเป็นตัวแทนทั้งสิ้น 350 คน ตัวแทน สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้แก่
            1.นางสาวปวีณา ใจสูงเนิน 
            2.นางณณัฎฐ์ เต๋ทิ 
            3.นางสาวชรินรัตน์ คำด้วง
Ċ
พัชราภรณ์ พินิจพงศ์,
Jul 5, 2016, 12:05 AM
Ċ
พัชราภรณ์ พินิจพงศ์,
Jul 5, 2016, 12:05 AM
Comments