Recent site activity

Sep 23, 2021, 8:15 PM พัชราภรณ์ พินิจพงศ์ edited บุคลากร
Sep 23, 2021, 8:14 PM พัชราภรณ์ พินิจพงศ์ attached thi.jpg to บุคลากร
Sep 23, 2021, 8:13 PM พัชราภรณ์ พินิจพงศ์ edited บุคลากร
Sep 23, 2021, 8:13 PM พัชราภรณ์ พินิจพงศ์ attached jang1.jpg to บุคลากร
Sep 23, 2021, 8:13 PM พัชราภรณ์ พินิจพงศ์ attached katoon.jpg to บุคลากร
Sep 23, 2021, 8:11 PM พัชราภรณ์ พินิจพงศ์ attached noy.jpg to บุคลากร
Sep 23, 2021, 8:10 PM พัชราภรณ์ พินิจพงศ์ attached jira.jpg to บุคลากร
Sep 23, 2021, 8:09 PM พัชราภรณ์ พินิจพงศ์ attached pet.jpg to บุคลากร
Sep 23, 2021, 9:05 AM พัชราภรณ์ พินิจพงศ์ edited ผังการบริหาร
Sep 23, 2021, 9:04 AM พัชราภรณ์ พินิจพงศ์ attached โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.png to ผังการบริหาร
Sep 23, 2021, 9:03 AM พัชราภรณ์ พินิจพงศ์ edited บุคลากร
Sep 23, 2021, 3:25 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited หน้าแรก
Sep 23, 2021, 3:24 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ด้วยระบบออนไลน์.jpg to หน้าแรก
Sep 23, 2021, 2:41 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited ภาษาอังกฤษ
Sep 23, 2021, 2:33 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited ภาษาอังกฤษ
Sep 23, 2021, 1:57 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached ภาษาอังกฤษ.jpg to ภาษาอังกฤษ
Sep 22, 2021, 10:28 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา.pdf to ดาวน์โหลดเอกสาร
Sep 22, 2021, 9:55 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached ภาษาอังกฤษ.jpg to อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Sep 22, 2021, 9:55 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached 3R.jpg to อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Sep 22, 2021, 9:55 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 created อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Sep 22, 2021, 9:48 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับประถมศึกษา วันที่ 18 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต 3.png to อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
Sep 22, 2021, 9:48 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 created อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
Sep 22, 2021, 9:23 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached การรู้เรื่องคณิตศาสตร์.pdf to ดาวน์โหลดเอกสาร
Sep 22, 2021, 9:22 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached การรู้เรื่องการอ่าน.pdf to ดาวน์โหลดเอกสาร
Sep 22, 2021, 9:21 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์.pdf to ดาวน์โหลดเอกสาร

older | newer