Recent site activity

Sep 22, 2021, 8:43 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited บุคลากร
Sep 22, 2021, 8:30 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited บุคลากร
Sep 22, 2021, 8:22 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited บุคลากร
Sep 22, 2021, 8:21 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited บุคลากร
Sep 22, 2021, 8:19 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited บุคลากร
Sep 22, 2021, 8:17 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited บุคลากร
Sep 22, 2021, 8:16 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited บุคลากร
Sep 22, 2021, 8:13 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached kik5.jpg to บุคลากร
Sep 22, 2021, 3:03 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached วิถีพุทธ.jpg to การอบรมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ
Sep 22, 2021, 3:03 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 created การอบรมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ
Sep 22, 2021, 1:45 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
Sep 22, 2021, 1:44 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
Sep 22, 2021, 1:43 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบจัดการผลการเรียน (Schoolmis)
Sep 22, 2021, 1:42 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited เตรียมความพร้อมการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ Pisa
Sep 22, 2021, 1:41 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached PISA.jpg to เตรียมความพร้อมการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ Pisa
Sep 22, 2021, 1:18 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 created การอบรมให้ความรู้การสร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Sep 22, 2021, 1:18 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached cur2.jpg to การอบรมให้ความรู้การสร้างความตระหนัก ปรับทัศนคติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Sep 22, 2021, 1:04 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited ก.ต.ป.น.
Sep 22, 2021, 1:03 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached boss1.jpg to ก.ต.ป.น.
Sep 22, 2021, 12:59 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited ปฏิทินการปฏิบัติงาน
Sep 22, 2021, 12:57 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited เตรียมความพร้อมการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ Pisa
Sep 22, 2021, 12:55 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached cur2.jpg to เตรียมความพร้อมการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ Pisa
Sep 22, 2021, 12:54 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบจัดการผลการเรียน (Schoolmis)
Sep 22, 2021, 12:52 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached schoolmis.gif to การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบจัดการผลการเรียน (Schoolmis)
Sep 22, 2021, 12:51 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited หน้าแรก