Recent site activity

Feb 23, 2021, 10:08 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 0665_n.jpg from การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการคัดแยกขยะ
Feb 23, 2021, 10:07 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย
Feb 23, 2021, 10:06 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 6
Feb 23, 2021, 10:06 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 7070575257007722693_n.jpg from การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 6
Feb 23, 2021, 10:06 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 5898658270801852951_n.jpg from การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 6
Feb 23, 2021, 10:06 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 3582322524146549982_n.jpg from การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 6
Feb 23, 2021, 10:05 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
Feb 23, 2021, 10:05 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 6798_n.jpg from การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
Feb 23, 2021, 10:05 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 1453_n.jpg from การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
Feb 23, 2021, 10:05 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 6232_n.jpg from การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
Feb 23, 2021, 10:05 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
Feb 23, 2021, 10:04 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 7645_o.jpg from การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
Feb 23, 2021, 10:04 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 6615_n.jpg from การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
Feb 23, 2021, 10:04 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 6363_o.jpg from การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
Feb 23, 2021, 10:04 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 5197_n.jpg from การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
Feb 23, 2021, 10:04 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 4157_o.jpg from การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
Feb 23, 2021, 10:04 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 3432_n.jpg from การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
Feb 23, 2021, 10:03 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted การอบรมการวัดและประเมินผล
Feb 23, 2021, 10:03 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 6613_n.jpg from การอบรมการวัดและประเมินผล
Feb 23, 2021, 10:03 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 340_n.jpg from การอบรมการวัดและประเมินผล
Feb 23, 2021, 10:03 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 1717_n.jpg from การอบรมการวัดและประเมินผล
Feb 23, 2021, 10:02 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Feb 23, 2021, 10:02 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 2545_n.jpg from การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Feb 23, 2021, 10:02 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted attachment 2651_n.jpg from การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Feb 23, 2021, 10:01 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 deleted การทดสอบ Pre O-NET