Recent site activity

Jun 8, 2020, 7:48 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3
Jun 8, 2020, 1:29 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
Jun 8, 2020, 12:55 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached dltv3.jpg to การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
Jun 8, 2020, 12:55 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached dltv2.jpg to การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
Jun 8, 2020, 12:55 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached dltv1.jpg to การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
Jun 8, 2020, 12:55 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 created การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
Jun 8, 2020, 12:35 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Jun 8, 2020, 12:34 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited อ่านออกเขียนได้
Jun 8, 2020, 12:30 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 created ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562
Jun 8, 2020, 12:24 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 created ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2562
Jun 8, 2020, 12:20 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 created ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3
Jun 8, 2020, 12:08 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
Jun 8, 2020, 12:08 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3
Jun 8, 2020, 12:07 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 created นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 NT ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
Jun 8, 2020, 12:03 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 created นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3
Jun 7, 2020, 11:30 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited หน้าแรก
Jun 7, 2020, 10:00 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited วัดและประเมินผล
Jun 7, 2020, 10:00 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached แขก.jpg to วัดและประเมินผล
Jun 7, 2020, 9:58 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited เลขานุการ
Jun 7, 2020, 9:57 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached พิมพ.jpg to เลขานุการ
Jun 7, 2020, 9:56 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached แขก.jpg to เลขานุการ
May 27, 2020, 12:11 AM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited ก.ต.ป.น.
May 26, 2020, 9:37 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 edited หน้าแรก
May 26, 2020, 9:36 PM สพป นครราชสีมา เขต 3 attached W-6 ช่องทางการรับชม 18-05-63 แก้ไขช่อง ตัด 4-6.jpg to หน้าแรก
Aug 3, 2019, 9:28 PM nma3 admin edited ก.ต.ป.น.